ZÁKON O CESTNEJ DOPRAVE


ZÁKON

z 31. januára 2012,

o cestnej doprave

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,1)

b) pravidlá podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe,

c) zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave,

d) práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave2) a v taxislužbe,

e) podmienky prepravy nebezpečných vecí a

f) verejnú správu v cestnej doprave,

g) prevádzkovanie dispečingu.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na cestnú nemotorovú dopravu a okrem ustanovení o podmienkach prepravy nebezpečných vecí ani na cestnú dopravu pre vlastnú potrebu.3)

§ 2

Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby

(1) Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené (ďalej len „vozidlo“).

(2) Dopravnými službami sú:

a) v osobnej doprave preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, systém rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy a počas nej,

b) v nákladnej doprave preprava tovaru a iných vecí a živých zvierat a súvisiace služby poskytované odosielateľom alebo príjemcom tovaru pri nakládke, vykládke a počas prepravy okrem prevádzky špeciálnych nákladných vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené a určené na prepravu nákladu.

(3) Cestná doprava a taxislužba je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a miesto poskytovaných dopravných služieb je výlučne na území Slovenskej republiky.

(4) Ustanovenia tohto zákona sa použijú na medzinárodnú dopravu len vtedy, ak osobitné predpisy4) alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, neustanovujú inak.

(5) Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.

§ 3

Dopravca

(1) Dopravcom na účely tohto zákona je prevádzkovateľ cestnej dopravy a prevádzkovateľ taxislužby odo dňa právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb5) a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave nákladu.6)

(2) Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca7) alebo subdodávateľ,8) ustanovenia tohto zákona o dopravcovi sa vzťahujú na nich v rozsahu, v akom poskytujú dopravné služby.

(3) Postavenie dopravcu podľa tohto zákona má obchodná spoločnosť založená na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému9) alebo mestského dopravného systému aj vtedy, ak nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 a § 2 ods. 2 písm. a).Objednávateľ môže poveriť túto obchodnú spoločnosť vykonávaním kontrolnej činnosti vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy o službách, ak disponuje platným certifikátom o dodržiavaní nezávislosti pri výkone kontrolných činností.9a)

§ 4

Prepravný poriadok

(1) Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä

a) druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,

b) spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,

c) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy.

(2) Prepravný poriadok v osobnej doprave a v taxislužbe okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 obsahuje

a) rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave alebo v taxislužbe,

b) spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na autobusových staniciach a v linkových autobusoch alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom systéme,

c) spôsob objednávania vozidiel taxislužby, podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a platenia cestovného,

d) spôsob objednávania prepravy autobusmi a autokarmi v príležitostnej doprave,

e) rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a postup uplatňovania ich nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy,

f) rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou10) vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a študentov (ďalej len „vybraná skupina cestujúcich“),

g) podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny, poštových a autobusových zásielok a živých spoločenských zvierat,11)

h) podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím,

i) pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného cestovného pri kontrole a možnosti náhrady za stratu cestovného lístka v pravidelnej doprave,

j) pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe,

k) postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu oprávnených kontrolovať cestovné lístky (ďalej len „revízor“) a spôsob sankcionovania cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného,

l) tarifu,

m) reklamačný poriadok.

(3) Prepravný poriadok v nákladnej doprave obsahuje okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 aj rozsah dopravných služieb, ktoré dopravca poskytuje odosielateľom a príjemcom vecí, a rozsah ich spolupráce s dopravcom, najmä pravidlá prepravy rôznych druhov vecí a živých zvierat a podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku.

(4) Dopravca, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, je povinný mať prepravný poriadok osobitne pre každú z nich. Ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom prevádzkuje pravidelnú dopravu ako súčasť integrovaného dopravného systému alebo ako súčasť mestského dopravného systému, môže mať jeden prepravný poriadok pre celý dopravný systém. To isté platí v nákladnej doprave pre systém kombinovanej dopravy.12)

(5) Ak § 26 ods. 8 neustanovuje inak, dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom. Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený deň začiatku platnosti, prepravný poriadok je platný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle.

(6) Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

(7) Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

§ 5

Povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy13) môže podnik14) na základe povolenia udeleného podľa tohto zákona a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov. Postup udeľovania, pozastavenia platnosti a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis.15)

(2) Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov.16)

(3) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovanie taxislužby, na cestnú dopravu podľa osobitných predpisov17) a na cestnú dopravu prevádzkovanú podnikmi, ktoré

a) vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej dopravy motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 2,5 tony,

b) poskytujú služby osobnej cestnej dopravy výlučne na neobchodné účely, alebo ktorých hlavnou činnosťou nie je povolanie prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy,

c) vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy motorovými vozidlami s maximálnou povolenou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km/h.

(4) Odsek 1 sa nevzťahuje ani na prevádzkovateľa nákladnej dopravy vo vnútroštátnej doprave, ktorý poskytuje len tieto dopravné služby:

a) rozvoz tovaru výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva vrátane miestnych trhovísk do vzdialenosti 50 km,

b) prepravu osív, hnojív, krmív, poľnohospodárskych strojov a úrody na účely ich použitia alebo spracovania v poľnohospodárskej výrobe vrátane prepravy živých zvierat z fariem na bitúnky, krmív na kŕmenie hospodárskych zvierat a zberu mlieka a mliečnych výrobkov z fariem na spracovanie a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko,

c) odvoz živočíšneho odpadu na zneškodnenie do kafilérií; to neplatí, ak ide o infekčný odpad, na ktorý sa vzťahujú pravidlá o preprave nebezpečných vecí,

d) nekomerčnú prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách, najmä pri živelných pohromách, priemyselných haváriách a iných obdobných udalostiach,

e) komerčnú prepravu pre ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a civilnú ochranu obyvateľstva, ak sa preprava uskutočňuje na základe ich objednávky na plnenie ich úloh a po celý čas prepravy pod ich kontrolou,

f) zber a odvoz komunálneho odpadu a prepravy súvisiace s jeho ukladaním a zneškodňovaním na skládkach alebo v spaľovniach, alebo

g) prepravy vecí vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

(5) Ak držiteľom povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy je fyzická osoba, platnosť povolenia zaniká aj dňom smrti jeho držiteľa, ak v prevádzkovaní cestnej dopravy nepokračujú dedičia, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka alebo správca dedičstva; povolenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v odseku 10.

(6) V prevádzkovaní cestnej dopravy môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia pokračovať

a) dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,

b) dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie cestnej dopravy,

c) pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní cestnej dopravy nepokračujú dedičia,

d) správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.

(7) Osoby uvedené v odseku 6 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia písomne oznámiť dopravnému správnemu orgánu, že pokračujú v prevádzkovaní cestnej dopravy.

(8) Osoby podľa odseku 6 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 6 ods. 3 a 4. Na tento účel sú osoby podľa odseku 6 povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia predložiť na dopravný správny orgán údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46a) a ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace. Ak zomrelý držiteľ povolenia bol vedúci dopravy, osoby podľa odseku 6 sú povinné najneskôr do šiestich mesiacov od úmrtia držiteľa povolenia vymenovať vedúceho dopravy, ktorý spĺňa podmienky podľa § 6.

(9) Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 7 oznámi osobám podľa odseku 6, že nemá námietky proti pokračovaniu prevádzkovania cestnej dopravy, alebo zakáže pokračovať v prevádzkovaní cestnej dopravy z dôvodu, že nie sú splnené podmienky na prevádzkovanie cestnej dopravy.

(10) Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia môžu osoby uvedené v odseku 6 písm. a) až c) pokračovať v prevádzkovaní cestnej dopravy najviac 30 kalendárnych dní, ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie cestnej dopravy; ustanovenie odseku 8 sa použije rovnako. Ak do 30 kalendárnych dní od skončenia konania o dedičstve nenadobudnú povolenie na prevádzkovanie cestnej dopravy, nemôžu ďalej cestnú dopravu prevádzkovať.

§ 6

Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

(1) Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy upravuje osobitný predpis.18) Všeobecnou požiadavkou na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov; ak prevádzkovateľom cestnej dopravy je právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu, a vedúci dopravy.19)

(2) Skutočným a stabilným miestom usadenia sa na účely tohto zákona rozumie miesto usadenia spĺňajúce podmienky podľa osobitného predpisu20) po celý čas výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

(3) Za bezúhonného na účely výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu podľa osobitného predpisu21) a uložený trest nebol zahladený. Bezúhonnosť sa na účely konaní podľa tohto zákona a na účely výkonu činnosti vedúceho dopravy, revízora a vodiča a iného člena osádky autobusu, ktorý počas prepravy prichádza do styku s cestujúcimi, preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace a ak ide o cudzinca, výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak ide o osobu, ktorá vykonávala takúto činnosť v inom členskom štáte, bezúhonnosť sa preukazuje aj obdobným výpisom z registra členského štátu usadenia alebo osvedčením príslušného orgánu tohto členského štátu nie starším ako tri mesiace.

(4) Za bezúhonného na účely výkonu funkcie štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho dopravy sa nepovažuje ani ten, kto bol v súvislosti s riadením podniku alebo s výkonom funkcie vedúceho dopravy právoplatne postihnutý za závažný správny delikt podľa osobitného predpisu21) a v kategóriách a druhoch porušení určených Európskou komisiou. Strata bezúhonnosti sa uvádza v registri prevádzkovateľov (ďalej len „register prevádzkovateľov“). Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, ktorý stratil bezúhonnosť sa považuje za neplatné. Ten, kto stratil bezúhonnosť a chce vykonávať funkciu vedúceho dopravy, je povinný absolvovať skúšku pred skúšobnou komisiou, a to najskôr tri roky po tom čo stratil bezúhonnosť. Pre tento prípad neplatia výnimky uvedené v odseku 7 ohľadom oslobodenia od skúšky.

(5) Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje podľa osobitného predpisu22) na každé vozidlo prevádzkované v cestnej doprave. Finančnú spoľahlivosť podniku, ktorý existuje menej ako 15 mesiacov, možno preukázať aj základným imaním podľa informácií z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku.

(6) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v osobitnom predpise24) pred skúšobnou komisiou alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.25)

(7) Skúšky sa môže zúčastniť ten, kto podá najneskôr sedem dní pred termínom skúšky dopravnému správnemu orgánu písomnú prihlášku na vykonanie skúšky. Predpoklady na oslobodenie od skúšky je žiadateľ povinný preukázať ku dňu podania žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti“). Skúšobná komisia čiastočne alebo úplne oslobodí od skúšky podľa odseku 6 toho, kto má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi skúšky. Od skúšky je oslobodený ten, kto

a) je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002,

b) pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy26) alebo

c) pred 20. augustom 2020 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy26); to platí len na účely udelenia licencie Spoločenstva podniku nákladnej cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje len motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.

(8) Skúška podľa odseku 6 pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Do ústnej časti postupuje ten, kto dosiahne požadovaný výsledok v písomnej časti. Ten, kto na skúške neuspel, môže podať prihlášku na opakovanú skúšku. Opakovanú skúšku možno vykonať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa konania neúspešnej skúšky; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 9 druhej vety.

(9) Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa odseku 7, dopravný správny orgán vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ak žiadateľ nesplní podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti do 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia, osvedčenie sa nevydá. Ak dôjde k strate, zničeniu, poškodeniu alebo odcudzeniu osvedčenia, dopravný správny orgán vydá na základe odôvodnenej písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia duplikát osvedčenia.

(10) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu27) je platné aj v Slovenskej republike v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti.

(11) Prevádzkovateľ cestnej dopravy musí vymenovať aspoň jedného vedúceho dopravy, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.28) Prevádzkovateľ cestnej dopravy môže vymenovať za vedúceho dopravy aj osobu, ktorá nie je skutočne spojená s podnikom, za podmienok podľa osobitného predpisu.29)

(12) Vedúci dopravy môže riadiť dopravné činnosti najviac v štyroch rozličných podnikoch s vozidlovým parkom, v ktorom je spolu najviac 50 vozidiel; toto obmedzenie počtu vozidiel sa nevzťahuje na vedúceho dopravy, ktorý je skutočne spojený s podnikom28) a riadi iba jeden podnik.

(13) Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, musí mať najmenej jedného vedúceho dopravy samostatne pre každú z nich; to neplatí, ak vedúci dopravy má osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre oba druhy cestnej dopravy.

(14) Prihláška na vykonanie skúšky podľa odseku 7 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, štátna príslušnosť, telefonický alebo e-mailový kontakt a podpis. Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 9 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, telefonický alebo e-mailový kontakt a podpis.

(15) Vzor prihlášky na vykonanie skúšky a vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti zverejní Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na svojom webovom sídle v elektronickej podobe.

§ 6a

Osvedčenie vodiča

(1) Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu podľa licencie Spoločenstva (ďalej len „osvedčenie vodiča“) vydáva ministerstvo na základe žiadosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý zamestnáva vodičov so štátnym občianstvom tretieho štátu.30)

(2) Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle v elektronickej podobe.

(3) Vodičovi podľa odseku 1 môže byť v rovnakom čase vydané najviac jedno platné osvedčenie vodiča.

§ 7

Všeobecné povinnosti dopravcu v cestnej doprave

Dopravca je povinný

a) prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,

b) označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom; to sa nevzťahuje na zahraničného dopravcu,

c) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,

d) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení podľa § 5 ods. 1 alebo o licencii Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,

e) zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel,

f) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak ide o osobu z iného členského štátu, uznanú odbornú kvalifikáciu a ak ide o cudzinca z tretieho štátu, aj osvedčenie vodiča30) a pracovné povolenie,

g) zamestnávať len takých vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik, ak takej povinnosti podľa osobitného predpisu30a) podliehajú,

h) oznámiť dopravnému správnemu orgánu osobu, ktorú vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy, zmenu údaja evidovaného v registri prevádzkovateľov, a ak ide o právnickú osobu, aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu, a to do 15 dní od zmeny,

i) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare vo vnútroštátnej doprave, ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu,30b)

j) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave, ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu,30c)

k) oznámiť dopravnému správnemu orgánu evidenčné čísla vozidiel, ktorými disponuje,

l) organizovať činnosť svojho vozidlového parku tak, aby zabezpečil návrat vozidiel do štátu usadenia podniku, najmenej každých osem týždňov odvtedy, čo ho opustia,

m) bezodkladne vrátiť osvedčenie vodiča ministerstvu, ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané.

§ 7a

Register prevádzkovateľov

(1) Register prevádzkovateľov sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.

(2) Verejnú časť registra prevádzkovateľov, ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle, tvoria

a) názov a právna forma prevádzkovateľa cestnej dopravy,

b) adresa prevádzkovateľa cestnej dopravy a jeho miesto usadenia,

c) meno a priezvisko vedúceho dopravy prevádzkovateľa cestnej dopravy,

d) druh povolenia, počet vozidiel, sériové číslo licencie Spoločenstva a overených kópií.

(3) Neverejnú časť registra prevádzkovateľov tvoria

a) počet, kategória a druh závažných porušení podľa osobitného predpisu,30d) ktoré boli za posledné dva roky dôvodom na odsúdenie alebo sankciu,

b) meno a priezvisko osoby, ktorá bola vyhlásená za nespôsobilú na riadenie dopravných činností podniku, kým sa neobnoví jej bezúhonnosť podľa osobitného predpisu,30e)

c) evidenčné čísla vozidiel, ktorými podnik disponuje podľa osobitného predpisu,30f)

d) počet zamestnancov u prevádzkovateľa cestnej dopravy vždy k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý sa do registra prevádzkovateľov zaznamená do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,

e) hodnotenie rizikovosti prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa osobitného predpisu.30g)

(4) K údajom

a) z neverejnej časti registra prevádzkovateľov majú nepretržitý a priamy prístup dopravné správne orgány, orgány odborného dozoru a ďalšie orgány podľa osobitných predpisov,54a)

b) z neverejnej časti registra prevádzkovateľov podľa odseku 3 písm. a) a b) majú prístup na základe žiadosti príslušné orgány iných členských štátov v lehotách podľa osobitného predpisu,30h)

c) z neverejnej časti registra prevádzkovateľov podľa odseku 3 písm. c) až e) majú nepretržitý a priamy prístup orgány iných členských štátov počas cestných kontrol,

d) z verejnej časti registra prevádzkovateľov má nepretržitý a priamy prístup každý.

(5) Podmienky týkajúce sa prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy sú ustanovené v osobitnom predpise.30i)

(6) Na účel získania údajov podľa odseku 3 písm. d) poskytuje ministerstvo Sociálnej poisťovni údaje o prevádzkovateľovi cestnej dopravy do 10. januára kalendárneho roka.

DRUHÁ ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV CESTNEJ DOPRAVY

§ 8

Osobná doprava

(1) Prevádzkovať osobnú dopravu možno ako autobusovú dopravu alebo ako taxislužbu.

(2) Autobusovú dopravu možno prevádzkovať ako pravidelnú, osobitnú pravidelnú alebo príležitostnú.31)

(3) Prevádzkovať autobusovú dopravu možno len autobusmi alebo autokarmi. Prevádzkovanie osobnej dopravy podľa odseku 1 vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča je prevádzkovaním taxislužby.

§ 9

Pravidelná doprava

(1) Pravidelnou dopravou z hľadiska dopravnej obslužnosti územia je mestská doprava, prímestská doprava a diaľková doprava.

(2) Mestskú dopravu možno prevádzkovať spolu s mestskou električkovou dopravou a mestskou trolejbusovou dopravou ako jednotný mestský dopravný systém vzájomne zosúladených a prepojených liniek a harmonogramu spojov na základe jednotného prepravného poriadku s jednotným systémom predaja cestovných lístkov.

(3) Diaľkovú dopravu možno prevádzkovať ako vnútroštátnu, ak celá trasa autobusovej linky je na území Slovenskej republiky, alebo ako medzinárodnú, ak trasa autobusovej linky presiahne aspoň raz štátnu hranicu Slovenskej republiky.

§ 10

Dopravná licencia

(1) Dopravnou licenciou sa zriaďuje autobusová linka a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi cestnej dopravy oprávnenie prevádzkovať na nej pravidelnú vnútroštátnu dopravu. Na zriadenie medzinárodnej autobusovej linky a na vznik oprávnenia prevádzkovať na nej pravidelnú medzinárodnú dopravu je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu32) alebo podľa medzinárodnej zmluvy.

(2) Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia. Ak ide v prímestskej doprave o skupinu autobusových liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy, ktorými zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia, možno na ich zriadenie a prevádzkovanie udeliť jednu dopravnú licenciu. Na prevádzkovanie autobusových liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy v mestskej doprave postačuje jedna dopravná licencia.

(3) Povoliť zriadenie autobusovej linky a udeliť dopravnú licenciu možno, ak

a) žiadateľ je držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,

b) prevádzkovanie pravidelnej dopravy na celej trase navrhovanej autobusovej linky umožňuje technický stav, priepustnosť ciest a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

c) je zriadenie vnútroštátnej autobusovej linky v súlade s plánom dopravnej obslužnosti, alebo ak na jej zriadení je záujem dopravného správneho orgánu s prihliadnutím na záujem obcí, zamestnávateľov alebo verejnosti,

d) žiadateľ má vlastnú alebo prenajatú dostatočnú technickú základňu potrebnú na obsluhu autobusovej linky a na prevádzkovanie pravidelnej dopravy na nej podľa cestovného poriadku.

(4) V rozhodnutí o udelení dopravnej licencie môže dopravný správny orgán žiadateľovi uložiť povinnosť

a) používať určitý druh alebo typ autobusu vzhľadom na jeho vek, prepravnú kapacitu, vybavenie alebo technickú úroveň,

b) zabezpečiť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti nadväznosť cestovného poriadku autobusovej linky prevádzkovanej vo verejnom záujme na cestovný poriadok iného druhu dopravy, najmä železničnej dopravy, s cieľom obmedziť paralelné trasy a súbežné spoje autobusov a vlakov; to neplatí, ak ide o jednorazovú prepravu veľkého počtu cestujúcich, najmä pri kultúrnych, športových alebo iných verejných podujatiach,

c) zabezpečiť určený okruh služieb cestujúcim na autobusových staniciach,

d) používať zastávku iba na nastupovanie alebo na vystupovanie cestujúcich,

e) zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo určitý systém objednávania a predaja cestovných lístkov vrátane predaja s využitím elektronického média a elektronického systému.

(5) Dopravná licencia vo vnútroštátnej doprave sa udeľuje najviac na desať rokov. Platnosť dopravnej licencie možno na žiadosť jej držiteľa predĺžiť, a to aj opakovane, ak sa nezmenili podmienky, ktoré viedli k jej udeleniu.

(6) Platnosť dopravnej licencie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím. Ak držiteľom dopravnej licencie je fyzická osoba, platnosť dopravnej licencie zaniká aj dňom smrti jej držiteľa; prevádzkovať autobusovú linku môže dočasne dedič alebo iná osoba, a to najviac na tri mesiace. Ak takáto osoba do troch mesiacov odo dňa smrti držiteľa dopravnej licencie požiada o udelenie dopravnej licencie a spĺňa požiadavky na jej udelenie, dopravný správny orgán jej ju udelí; inak udelí dopravnú licenciu na autobusovú linku inému žiadateľovi.

(7) Zmena dopravnej licencie sa vyžaduje na dočasné prenechanie autobusovej linky inému dopravcovi, na trvalú zmenu trasy autobusovej linky alebo na zmenu spôsobu jej prevádzkovania využitím vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávateľa. Povoliť zmenu dopravnej licencie na žiadosť jej držiteľa možno, ak sa tým zabezpečí dodržanie podmienok udelenej dopravnej licencie podľa odsekov 3 a 4.

(8) Dopravná licencia je trvalo neprenosná na inú osobu. Na trvalý prevod autobusovej linky na iného dopravcu pravidelnej dopravy je potrebné odňatie dopravnej licencie doterajšiemu držiteľovi a udelenie dopravnej licencie inému žiadateľovi.

(9) Na zrušenie autobusovej linky je potrebné odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi.

(10) Dopravný správny orgán odníme dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak

a) mu bolo odňaté povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo odňatá licencia Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,

b) na jeho podnik bol vyhlásený konkurz,

c) ďalej nie je schopný vykonávať pravidelnú dopravu z podnikateľských, technických alebo personálnych dôvodov,

d) sa autobusová linka stala nepotrebnou vzhľadom na nezáujem cestujúcich,

e) bez vážnej prekážky

1. nezačal na autobusovej linke prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení dopravnej licencie, alebo

2. prestal prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku na viac ako 15 pracovných dní,

f) prevádzkovanie pravidelnej dopravy na autobusovej linke dlhodobo neumožňuje technický stav, priepustnosť ciest alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo

g) závažným spôsobom alebo opakovane napriek upozorneniu dopravného správneho orgánu alebo orgánu odborného dozoru porušuje povinnosti dopravcu pravidelnej dopravy podľa tohto zákona alebo povinnosti vyplývajúce z dopravnej licencie a prepravného poriadku,

h) o jej odňatie sám požiadal,

i) bola na autobusovú linku vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý má udelenú dopravnú licenciu, nebol v tejto súťaži alebo v tomto verejnom obstarávaní úspešný,

j) autobusová linka tvorí súčasť zmluvy o službách podľa § 21a ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo rozhodnutia podľa § 21a ods. 1 písm. c) a s dopravcom, ktorý má udelenú dopravnú licenciu, bola pôvodná zmluva o službách ukončená alebo zanikla uplynutím času a tento dopravca nie je zmluvnou stranou zmluvy o službách podľa § 21a ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo adresátom rozhodnutia podľa § 21a ods. 1 písm. c).

(11) Pravidelnú vnútroštátnu dopravu, ktorú vykonáva dopravca so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike ako časť pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy, možno povoliť podľa osobitného predpisu32) a len so súhlasom dopravných správnych orgánov v územných obvodoch na trase autobusovej linky. Dotknutý dopravný správny orgán súhlas neudelí, len ak doloží podrobnú analýzu podľa osobitného predpisu.32)

§ 11

Základné povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave

Dopravca v pravidelnej doprave je povinný

a) prevádzkovať pravidelnú dopravu na autobusovej linke v súlade s udelenou dopravnou licenciou, cestovným poriadkom a so zmluvou o službách vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva o službách“) po celý čas ich platnosti (ďalej len „prevádzková povinnosť“),

b) prepravovať cestujúcich podľa tarify (ďalej len „tarifná povinnosť“) a vydať cestujúcemu cestovný lístok alebo ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické médium,

c) uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase autobusovej linky v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku (ďalej len „prepravná povinnosť“); to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita autobusu podľa osvedčenia o evidencii, cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase autobusovej linky dočasne znemožňuje aktuálny technický stav, priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

d) počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke mať uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých má podľa dopravnej licencie zastávku, zmluvu o úhrade za služby súvisiace s užívaním autobusovej stanice s vymedzením podmienok užívania, ak podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka boli zverejnené,

e) byť súčinný pri tvorbe integrovaných dopravných systémov, najmä spolupracovať s obchodnou spoločnosťou založenou na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému.

§ 12

Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim

(1) Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu, revízora alebo zamestnanca povereného organizáciou prepravy (ďalej len „dispečer“) dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich uposlúchnuť.

(2) Vodič, iný člen osádky autobusu a revízor sú oprávnení

a) vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa odseku 1, poruší povinnosť podľa prepravného poriadku, neoprávnene sa zdržiava v autobuse, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narúša pokojnú a pohodlnú jazdu autobusu, znečistí autobus alebo obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku,

b) uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, povinnosť zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu, alebo preukázať svoju totožnosť a poskytnúť údaje potrebné na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady podľa § 14 ods. 2,

c) vylúčiť z prepravy cestovnú batožinu, príručnú batožinu cestujúceho alebo jeho živé spoločenské zviera, ak sú prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažujú cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť autobusu.

§ 13

Práva cestujúcich v pravidelnej doprave

(1) Práva cestujúcich v diaľkovej doprave na autobusových linkách, ktorých trasa medzi východiskovou a cieľovou zastávkou presahuje 250 km, upravuje osobitný predpis.2)

(2) Ak osobitný predpis33) neustanovuje inak, cestujúci má právo

a) na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok a miestenku až do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,

b) na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a živého spoločenského zvieraťa v tom istom autobuse,

c) požadovať od osádky autobusu a od dispečera potrebné cestovné informácie o podmienkach prepravy, ktorí sú povinní ich bezodkladne poskytnúť,

d) požadovať od osádky autobusu ohlásenie zastávky,

e) na vrátenie cestovného, ak sa neuskutočnila preprava, alebo na zľavu z cestovného, ak sa preprava uskutočnila oneskorene alebo dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb.

(3) Cestujúci s miestenkou kúpenou pred nastúpením do autobusu má právo na vyhradené miesto podľa miestenky, ak je pripravený na nastúpenie pred odjazdom autobusu z východiskovej zastávky alebo v čase nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke podľa cestovného poriadku.

(4) Cestujúci so zdravotným postihnutím, cestujúci so zníženou pohyblivosťou a pes so špeciálnym výcvikom sprevádzajúci týchto cestujúcich majú právo na vyhradené miesto.

(5) Ak sa niektorý spoj zruší alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má prednostné právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej autobusovej linky alebo iným spojom inej autobusovej linky toho istého dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky a na vrátenie cestovného.

§ 14

Povinnosti cestujúcich v pravidelnej doprave

(1) Cestujúci je povinný

a) správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodil autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečistil autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu,

b) poslúchnuť pokyn alebo príkaz člena osádky autobusu alebo iného oprávneného zamestnanca dopravcu na zaistenie bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

c) nastúpiť do autobusu a vystúpiť z neho na zastávke, keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn; nastúpiť alebo vystúpiť mimo zastávky možno len na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu,

d) zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča, iného člena osádky autobusu alebo revízora preukázať sa platným cestovným lístkom.

(2) Ak sa pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke cestujúci nepreukáže vodičovi, inému členovi osádky autobusu alebo revízorovi na jeho výzvu platným cestovným lístkom, je povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify; inak je povinný preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov potrebných na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Ak ide o maloletého, zisťujú sa identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi.

(3) Povinnosť preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov v rozsahu podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil autobus a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu za vyčistenie autobusu.

(4) Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom totožnosti podľa odseku 2. Policajný zbor je oprávnený poskytnúť dopravcovi identifikačné údaje cestujúceho v rozsahu a na účel podľa odseku 2.

§ 15

Cestovný poriadok

(1) Pravidelná doprava na autobusovej linke sa uskutočňuje podľa cestovného poriadku.

(2) Cestovný poriadok zostavuje dopravca samostatne pre každú autobusovú linku. Ak pravidelnú dopravu na jednej autobusovej linke prevádzkujú dvaja alebo viacerí dopravcovia, zostavujú jeden spoločný cestovný poriadok pre túto linku. V dopravnej licencii možno určiť alebo v zmluve o službách dohodnúť, že sa zostaví jeden cestovný poriadok aj vtedy, ak niekoľkí dopravcovia uskutočňujú pravidelnú dopravu na niekoľkých autobusových linkách, ktoré sú sčasti spoločné alebo na seba nadväzujú, križujú sa alebo inak súvisia.

(3) Cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje dopravný správny orgán. Ak cestovný poriadok upravuje trasu autobusovej linky a harmonogram spojov na základe plánu dopravnej obslužnosti alebo zmluvy o službách, schvaľuje ho, ako aj jeho zmeny, aj objednávateľ dopravných služieb (ďalej len „objednávateľ“). Objednávateľ pri schvaľovaní cestovného poriadku dbá o to, aby sa cestovný poriadok alebo jeho zmena čo najmenej dotkli plnenia záväzkov iných dopravcov a záväzkov v železničnej doprave a aby sa čo najlepšie využili dopravné kapacity s cieľom uspokojiť dopyt a požiadavky verejnosti na dopravné služby.

(4) Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok a jeho zmeny raz za polrok. Ak sa po schválení cestovného poriadku alebo jeho zmeny podstatne zmenili rozhodujúce okolnosti, najmä plán dopravnej obslužnosti, zmluva o službách, cestovný poriadok železničnej dopravy, požiadavky obcí alebo verejnosti na dopravné služby alebo technický stav, priechodnosť ciest na trase autobusovej linky, objednávateľ môže vo verejnom záujme nariadiť mimoriadnu zmenu cestovného poriadku.

(5) Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred začiatkom platnosti na svojom webovom sídle, na autobusových staniciach a zastávkach, prípadne aj iným vhodným spôsobom. Dopravca je povinný zverejniť na svojom webovom sídle a na autobusových staniciach aj číslo nástupišťa, z ktorého autobus odchádza; to neplatí, ak táto informácia nie je vopred známa.

§ 16

Cestovný lístok a kontrola cestovných lístkov

(1) Potvrdením o uzatvorení zmluvy o preprave osôb a o zaplatení cestovného je cestovný lístok v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe. Cestovný lístok v papierovej podobe obsahuje obchodné meno dopravcu, jeho identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, druh cestovného lístka, čas jeho platnosti, prevádzkový rozsah a sumu zaplateného cestovného. Ďalšie údaje, ako aj tvar cestovného lístka a spôsob jeho vydávania podrobnejšie určí prepravný poriadok po zohľadnení predpisov o účtovníctve a o dani z pridanej hodnoty.

(2) Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na jednu prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné. Časový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho vo vyznačenom časovom období platnosti cestovného lístka na opakované prepravy všetkými spojmi jednej autobusovej linky; v mestskom dopravnom systéme alebo v integrovanom dopravnom systéme aj viacerými alebo všetkými linkami dopravného systému.

(3) Jednorazový cestovný lístok je prenosný až do začatia prepravy. Časový cestovný lístok alebo jednorazový cestovný lístok vyhotovený na meno a priezvisko cestujúceho je neprenosný.

(4) Cestujúci je povinný

a) mať platný cestovný lístok pri nastupovaní do autobusu, ak ho vydala výdajňa cestovných lístkov mimo autobusu alebo ak ide o cestovný lístok vo forme aktivovaného elektronického média,

b) kúpiť si cestovný lístok bezprostredne po nastúpení do autobusu, ak cestovný lístok vydáva vodič alebo iný člen osádky autobusu,

c) označiť si cestovný lístok v označovacom zariadení autobusu bezprostredne po nastúpení do autobusu, ak ide o cestovný lístok, ktorého platnosť sa začína až jeho označením.

(5) Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní z autobusu a na výzvu sa ním preukázať osádke autobusu, revízorovi alebo osobe poverenej výkonom odborného dozoru.

§ 17

Tarifa

(1) Tarifa upravuje

a) sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,

b) sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom,

c) ceny za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s cestujúcim,

d) ceny za prepravu autobusových zásielok,

e) sadzbu sankčnej úhrady podľa odseku 2 a

f) podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú.

(2) Sankčnú úhradu pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom určí dopravca najviac do stonásobku základného cestovného bez príplatkov.

(3) Dopravca je povinný zverejniť tarifu na svojom webovom sídle a zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku, a ak je to možné, aj v priestoroch autobusovej stanice a v autobusoch, a aby osádka autobusu a revízori boli schopní informovať cestujúcich o sadzbách a ostatných cenách pred začatím prepravy a počas nej.

§ 18

Dopravná obslužnosť územia

(1) Dopravnou obslužnosťou územia na účely tohto zákona sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného rozsahu dopravných služieb na zabezpečenie pravidelnej dopravy na obsluhovanom území.

(2) Primeraným rozsahom sa na účely odseku 1 rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť jednotlivých spojov na jednotlivých autobusových linkách na uspokojenie dopytu verejnosti počas jednotlivých dní v týždni pri zohľadnení možností súbežných prepráv34) a prestupu, vzdialenosti k zastávkam, priepustnosti ciest v priebehu dňa, bezpečnosti prepráv, výbavy a kapacity vozidiel a cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich.

§ 19

Objednávateľ

(1) Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou dopravcami na komerčnom základe ani železničnou dopravou, objednávateľ je oprávnený vo verejnom záujme objednať dopravné služby v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia.

(2) Objednávateľom na účely tohto zákona je orgán verejnej správy, ktorý je podľa zákona povinný organizovať a zabezpečovať dopravnú obslužnosť územia kraja alebo obce v pravidelnej doprave.

(3) Objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby aj vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to ekonomicky výhodnejšie, a uzavrieť na takéto dopravné služby zmluvu o službách vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to v súlade s osobitnými predpismi.34a)

§ 20

Plán dopravnej obslužnosti

(1) Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti a uzatvára s dopravcami zmluvy o službách.

(2) Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ berie do úvahy oprávnené požiadavky verejnosti a musí zohľadniť, prevádzkované železničné a autobusové linky a ich prepravnú kapacitu a ďalšie kapacitné možnosti dopravcov, technický stav ciest na trase autobusových liniek, kapacitné možnosti súbežnej železničnej dopravy a mestskej dráhovej dopravy, hospodárnosť zabezpečovania prepravy a finančné možnosti verejného rozpočtu na úhradu za službu vo verejnom záujme35) (ďalej len „príspevok“). Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ spolupracuje s objednávateľom dopravných služieb železničnej dopravy na zosúladení kapacitných a prevádzkových možností v železničnej doprave a v pravidelnej autobusovej doprave.

(3) Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä

a) zoznam autobusových liniek alebo ich častí, na ktorých sa má uskutočňovať pravidelná doprava vo verejnom záujme,

b) požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb,

c) spôsob riešenia súbežnej dopravy, opatrenia na zabezpečenie koordinácie a nadväznosti na železničnú dopravu alebo na mestskú dráhovú dopravu,

d) spôsob výpočtu a harmonogram poskytovania príspevku z verejného rozpočtu,

e) možnosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia výlučného práva36) na dopravné služby na určitej autobusovej linke alebo na určitých zastávkach,

f) ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území vrátane potreby investícií do vozidlového parku, do technickej základne alebo do organizácie a trasy autobusových liniek.

(4) Objednávateľ musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy na železničnú dopravu a na mestskú dráhovú dopravu a aby podporoval integrované dopravné systémy. Pri vypracovaní plánu dopravnej obslužnosti je objednávateľ povinný dodržať obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti územia ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

(5) Plán dopravnej obslužnosti je podkladom na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv o službách a na zostavovanie cestovných poriadkov v pravidelnej doprave.

§ 21

Zmluva o službách

(1) Účelom zmluvy o službách je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za určené základné cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.

(2) Zmluvu o službách uzatvára objednávateľ s dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné služby, ktoré by inak, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo by ich neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. Zmluvu o službách nemožno uzatvoriť na diaľkovú dopravu a na služby, ktoré sú vyňaté podľa osobitného predpisu.36a)

(3) Objednávateľ je povinný podporovať vznik a prevádzkovanie integrovaného dopravného systému. Na tento účel môže objednávateľ uzatvoriť zmluvu o službách aj s obchodnou spoločnosťou založenou na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému (§ 3 ods. 3).

(4) Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o službách len s dopravcom, ktorý má platné povolenie podľa § 5 ods. 1 alebo licenciu Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, je držiteľom platnej dopravnej licencie a z hľadiska zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia je spôsobilý splniť záväzok.37) Objednávateľ môže výnimočne uzatvoriť zmluvu o službách aj s dopravcom, ktorý ešte nemá dopravnú licenciu, s podmienkou, že do začatia plnenia záväzku ju získa.

(5) Na spôsob výberu dopravcu a spôsob zadávania zmlúv o službách sa vzťahujú osobitné predpisy.38)

(6) Zmluva o službách s dopravcom pravidelnej dopravy musí mať písomnú formu. Ak osobitný predpis neustanovuje inak,39) zmluva o službách obsahuje najmä

a) presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia alebo autobusových liniek, rozsah prepráv a ich časové rozloženie počas dňa a týždňa, ako aj povahu a rozsah výlučných práv, ak boli dohodnuté,

b) prípustnosť plnenia záväzku vykonávajúcim dopravcom alebo subdodávateľom a vymedzenie jeho podielu na prevádzkovaní autobusovej linky,

c) tarifu, najmä maximálnu sadzbu základného cestovného a cestovného vybraných skupín cestujúcich40) a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci týchto skupín,

d) spôsob výpočtu príspevku a harmonogram jeho postupnej úhrady,

e) spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia,

f) nápravné opatrenia a možné sankcie za neplnenie záväzku,

g) platnosť zmluvy v rozsahu podľa osobitného predpisu.41)

(7) V zmluve o službách s dopravcom pravidelnej dopravy nemožno obmedziť poskytnutie údajov súvisiacich s poskytovaním služieb podľa tohto zákona.

(8) Ak bola zmluva o službách uzatvorená priamym zadaním s dopravcom, nad ktorým objednávateľ vykonáva kontrolu alebo má na neho hoci len minimálny vplyv, musí byť súčasťou obsahu zmluvy o službách aj mechanizmus umožňujúci návratnosť nadmernej úhrady príspevku do rozpočtu objednávateľa a požiadavky podľa osobitného predpisu.42) Takto uzatvorená zmluva o službách obsahuje aj náklady na zamestnancov dopravcu dohodnuté v kolektívnej zmluve, ktoré sú spojené s plnením záväzku.

(9) Súčasťou obsahu zmluvy o službách sú aj požiadavky na normy kvality a bezpečnosti pravidelnej dopravy vo verejnom záujme vrátane technických noriem vzťahujúcich sa na prepravu cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a požiadavky na vek, vybavenie a technickú úroveň autobusov.

(10) Objednávateľ je pri zadávaní zmluvy o službách,43) ktoré sa poskytujú vozidlom kategórie M1, M2, M3, N1, N2 alebo N3, povinný dodržať minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel podľa osobitného predpisu.44)

(11) Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný poskytnúť objednávateľovi prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.44a)

§ 21a

Núdzové opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb

(1) Ak dôjde k prerušeniu alebo ukončeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo ak takéto prerušenie alebo ukončenie bezprostredne hrozí, môže objednávateľ podľa osobitného predpisu44b) na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výberu dopravcu a poskytovania plného rozsahu dopravných služieb dopravcom, ktorá nesmie presiahnuť dva roky,

a) uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verejných služieb priamym zadaním,

b) doplniť uzatvorenú zmluvu o službách bez verejnej súťaže, alebo

c) rozhodnúť o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme dopravcovi, ktorý je spôsobilý na prevádzkovanie dopravných služieb.

(2) Bezprostredne hroziacim nebezpečenstvom podľa odseku 1 sa rozumie najmä, ak

a) dopravca oznámil prerušenie poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme,

b) dopravca preukázateľne prestal spĺňať podmienku dostatočnej technickej základne na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme,

c) dopravca vykonal iný preukázateľný úkon smerujúci k ukončeniu alebo prerušeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo

d) na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme bola vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie, ktoré nebolo ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, alebo

e) preukázateľne nebude ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, alebo ak preukázateľne nebude ku dňu skončenia doby trvania poskytovania dopravných služieb podľa existujúcej zmluvy o službách zabezpečené poskytovanie plného rozsahu dopravných služieb v zmysle novej zmluvy o službách.

(3) Správne konanie podľa odseku 1 písm. c) sa začína na podnet správneho orgánu, ktorým je objednávateľ, a to dňom, keď tento správny orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.

(4) Oznámenie o začatí konania podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ zverejní na úradnej tabuli spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.

(5) V rozhodnutí podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ vymedzí rozsah poskytovaných dopravných služieb vo verejnom záujme a spôsob výpočtu príspevku podľa osobitného predpisu.44b) Lehota podľa § 15 ods. 5 sa neuplatní. Vydané rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) v plnom rozsahu nahrádza zmluvu o službách. Dopravca a objednávateľ sú oprávnení v lehote 1 mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 písm. c) uzatvoriť dohodu, ktorou si upravia ostatné náležitosti týkajúce sa dopravných služieb vo verejnom záujme.

(6) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) nemá odkladný účinok.

(7) Na zmluvu podľa odseku 1 písm. a), rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) a na dohodu podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia upravujúce zmluvu o službách.

§ 22

Príspevok

(1) Úhradu od objednávateľa za záväzok tvorí príspevok dohodnutý v zmluve o službách. Príspevok sa uhrádza z rozpočtu objednávateľa.

(2) Výška príspevku sa dohodne podľa rozsahu objednávaných dopravných služieb v záväzku podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom.45)

(3) Objednávateľ uhrádza príspevok postupne podľa harmonogramu a podmienok dohodnutých v zmluve o službách a po skončení rozpočtového roka uskutoční celkové vyúčtovanie na základe vyhodnotenia plnenia záväzku.

(4) Ak trasa autobusovej linky vedie cez územie dvoch alebo viacerých objednávateľov, zmluvu o službách uzatvára ten z nich, na ktorého území je jej východisková zastávka. Na príspevku za služby vo verejnom záujme sa podieľa každý vyšší územný celok, na území ktorého sa nachádza nácestná alebo cieľová zastávka, ak sa nedohodnú inak. Na úhradu nákladov dopravných služieb môžu prispieť aj obce a mestské časti, v ktorých prospech vznikol záväzok, ako aj zamestnávatelia, ktorých požiadavky na dopravné služby pre svojich zamestnancov boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v obsahu záväzku.

(5) Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný viesť evidenciu nákladov a výnosov z plnenia záväzku oddelene od evidencie nákladov a výnosov z ostatných poskytovaných dopravných služieb.

(6) Ak sa v zmluve o službách nedohodne inak, príspevok možno použiť len na úhradu plnenia záväzku.

§ 23

Povinnosti iných osôb

(1) Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný odplatne na základe zmluvy za rovnakých podmienok sprístupniť priestory a poskytovať služby všetkým dopravcom, ktorí podľa dopravnej licencie majú v nej zastávku. Zriaďovateľ zastávky mimo autobusovej stanice je povinný umožniť inému dopravcovi jej používanie. Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný na svojom webovom sídle zverejniť podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka.

(2) Zriaďovateľom zastávky je obec, na území ktorej sa autobusová zastávka zriaďuje, ak zriaďovateľom zastávky nie je iná osoba.

(3) Označník a informačnú tabuľu na autobusovej stanici je povinný zriadiť a udržiavať vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice po dohode s dopravcami, ktorí majú v nej zastávku; na zastávke mimo autobusovej stanice má túto povinnosť ten dopravca, ktorý má na nej najviac autobusových spojov, ak sa dopravcovia nedohodli inak.

(4) Vlastník alebo správca cesty, po ktorej vedie trasa autobusovej linky, je povinný v nevyhnutnom rozsahu strpieť zriadenie zastávky a umiestnenie jej označníka, prístrešku pre cestujúcich a zariadenia na automatizovaný výdaj cestovných lístkov a umožniť ich údržbu a opravy.

(5) Vlastník autobusovej čakárne a prístrešku pre cestujúcich a zriaďovateľ zastávky sú povinní udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave a čisté, ako aj stavebne ich bezbariérovo upraviť pre cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

§ 24

Osobitná pravidelná doprava

(1) Osobitnou pravidelnou dopravou je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania a žiakov a študentov do vzdelávacích zariadení a späť. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami v dohodnutej periodicite.

(2) Osobitná pravidelná doprava môže byť súbežná s trasou autobusovej linky pravidelnej dopravy s využívaním jej zastávok a prístreškov podľa dohody s jej prevádzkovateľom alebo samostatná po vlastnej trase s vlastnými zastávkami.

(3) Dopravca má v osobitnej pravidelnej doprave prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len vo vzťahu k dohodnutej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.

(4) Dopravca v osobitnej pravidelnej doprave je povinný používať na plnenie dopravných služieb vhodné autobusy, ktoré sú uspôsobené alebo vybavené na prepravu dohodnutých skupín cestujúcich, ak ich preprava, nastupovanie alebo vystupovanie vyžaduje osobnú asistenciu, inú pomoc alebo použitie technického zariadenia.

(5) Používané autobusy musia byť popri označení obchodným menom dopravcu označené vpredu a vzadu názvom cieľovej zastávky a nápisom označujúcim osobitnú pravidelnú dopravu, napríklad Školský autobus, Zmluvná preprava alebo obchodným menom objednávateľa prepravy.

§ 25

Príležitostná doprava

(1) Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.

(2) Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.

(3) Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

(4) Používané autobusy a autokary musia byť popri označení obchodným menom dopravcu príležitostnej dopravy označené vpredu a vzadu nápisom Zájazd.

(5) Držiteľ dopravnej licencie na pravidelnú dopravu môže vykonávať vnútroštátnu príležitostnú dopravu a na základe jazdného listu46) aj medzinárodnú príležitostnú dopravu.

§ 26

Taxislužba

(1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

(2) Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify.

(3) Dopravca môže ponúkať poskytovanie taxislužby zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy, prostredníctvom dispečingu a propagáciou objednávkovej služby.

(4) Dispečingom sa na účely tohto zákona rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy46b) alebo iným spôsobom.

(5) Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim

a) prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby,

b) vo svojom sídle,

c) na inom vopred zverejnenom mieste, alebo

d) prostredníctvom dispečingu.

(6) Cena za prepravu môže byť

a) určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, alebo

b) dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom digitálnej platformy, písomne, telefonicky alebo iným spôsobom.

(7) Ak cena za prepravu je určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, vozidlo taxislužby musí byť vybavené funkčným taxametrom, ktorý spĺňa požiadavky na určené meradlá,46c) umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom.

(8) Prepravný poriadok musí byť zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa taxislužby alebo prevádzkovateľa dispečingu, ak ho prevádzkovateľ taxislužby alebo prevádzkovateľ dispečingu zriadil, alebo musí byť k dispozícii vo vozidle alebo musí byť k dispozícii prostredníctvom digitálnej platformy, ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom digitálnej platformy.

(9) Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby na území obce.

§ 27

Koncesia

(1) Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona.

(2) Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb. Koncesia zároveň oprávňuje dopravcu prevádzkovať dispečing.

(3) Koncesiu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý

a) má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,

b) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

c) je bezúhonný podľa odsekov 4 a 5,

d) má najmenej jedno vlastné vozidlo, alebo jedno prenajaté vozidlo alebo jedno vozidlo na lízing alebo jedno vypožičané46d) vozidlo, ktoré spĺňa podmienky podľa odseku 17.

(4) Za bezúhonného sa na účely výkonu prevádzkovateľa taxislužby, prevádzkovateľa dispečingu a vodiča vozidla taxislužby nepovažuje ten,

a) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,

b) kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,

c) kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s poskytovaním služieb zákazníkom a odsúdenie nebolo zahladené,

d) komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo bola uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,

e) komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa § 48 ods. 9 spočívajúca v zákaze prevádzkovania taxislužby alebo prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o koncesiu, dokiaľ zákaz trvá, alebo

f) komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa § 48 ods. 9 spočívajúca v zákaze prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie dispečingu, dokiaľ zákaz trvá.

(5) Ak ide o právnickú osobu, podmienku podľa odseku 3 písm. c) musí spĺňať táto právnická osoba a osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.

(6) Bezúhonnosť sa na účely výkonu prevádzkovateľa taxislužby, prevádzkovateľa dispečingu a vodiča vozidla taxislužby preukazuje

a) výpisom z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a

b) výpisom z registra trestov,46a) ak ide o cudzinca, výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace.

(7) Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti koncesie.

(8) Koncesia je trvalo neprenosná na inú osobu. Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa koncesie na iného, dopravný správny orgán odníme koncesiu doterajšiemu držiteľovi. Nadobúdateľ podniku sa môže stať prevádzkovateľom taxislužby, ak mu dopravný správny orgán udelí koncesiu.

(9) Na dočasné najviac šesťmesačné prenechanie prevádzkovania taxislužby inému prevádzkovateľovi taxislužby sa vyžaduje rozhodnutie dopravného správneho orgánu o dočasnej zmene koncesie, a to na žiadosť držiteľa koncesie z dôvodu vážnej prekážky prevádzkovania taxislužby, alebo ak sa tým zabezpečí dodržanie podmienok prevádzkovania taxislužby podľa koncesie. So zmenou koncesie musí súhlasiť dočasný prevádzkovateľ taxislužby.

(10) Platnosť koncesie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím.

(11) Ak držiteľom koncesie je fyzická osoba, platnosť koncesie zaniká aj dňom smrti jej držiteľa, ak v prevádzkovaní taxislužby nepokračujú dedičia, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka alebo správca dedičstva; koncesia však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v odseku 15.

(12) V prevádzkovaní taxislužby môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa koncesie pokračovať

a) dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,

b) dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie taxislužby,

c) pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní taxislužby nepokračujú dedičia,

d) správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.

(13) Osoby uvedené v odseku 12 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa koncesie písomne oznámiť dopravnému správnemu orgánu, že pokračujú v prevádzkovaní taxislužby.

(14) Osoby podľa odseku 12 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa odseku 4. Na tento účel sú osoby podľa odseku 12 povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa koncesie predložiť na dopravný správny orgán

a) výpis z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a

b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46a) a ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace.

(15) Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 13 oznámi osobám podľa odseku 12, že nemá námietky proti pokračovaniu prevádzkovania taxislužby, alebo zakáže pokračovať v prevádzkovaní taxislužby z dôvodu, že nie sú splnené podmienky na prevádzkovanie taxislužby.

(16) Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa koncesie môžu osoby uvedené v odseku 12 písm. a) až c) pokračovať v prevádzkovaní taxislužby najviac 30 kalendárnych dní, ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie taxislužby; ustanovenie odseku 14 sa použije rovnako. Ak do 30 kalendárnych dní od skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa koncesie nenadobudnú koncesiu, nemôžu ďalej taxislužbu prevádzkovať.

(17) Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré je zaevidované v koncesii a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.46e)

(18) Dopravný správny orgán vydá osvedčenie vozidla taxislužby na každé evidenčné číslo vozidla taxislužby.

(19) Dopravný správny orgán odníme koncesiu, ak

a) jej držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona,

b) na podnik bol vyhlásený konkurz, alebo

c) jej držiteľ o jej odňatie sám požiadal.

(20) Dopravný správny orgán odníme koncesiu, ak jej držiteľ aj po upozornení prevádzkuje taxislužbu alebo dispečing v rozpore so zákonom, osobitnými predpismi alebo prepravným poriadkom.

(21) Prevádzkovateľ taxislužby, ktorému bola odňatá koncesia podľa odsekov 19 alebo 20, môže opätovne požiadať o koncesiu alebo o povolenie na prevádzkovanie dispečingu najskôr po uplynutí jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí koncesie.

§ 28

Prevádzkovanie dispečingu

(1) Na prevádzkovanie dispečingu, prostredníctvom ktorého sa sprostredkovávajú služby prepravy, je potrebné povolenie na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesia podľa § 27.

(2) Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý

a) má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,

b) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

c) je bezúhonný podľa § 27 ods. 4 a 5.

(3) Povolenie na prevádzkovanie dispečingu sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti povolenia na prevádzkovanie dispečingu.

(4) Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je trvalo neprenosné na inú osobu. Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu na iného, dopravný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie dispečingu doterajšiemu držiteľovi. Nadobúdateľ podniku sa môže stať prevádzkovateľom dispečingu, ak mu dopravný správny orgán udelí povolenie na prevádzkovanie dispečingu; to neplatí, ak nadobúdateľ podniku je držiteľom koncesie.

(5) Platnosť povolenia na prevádzkovanie dispečingu zaniká uplynutím času, na ktorý bolo udelené, alebo jeho odňatím.

(6) Ak držiteľom povolenia na prevádzkovanie dispečingu je fyzická osoba, platnosť povolenia na prevádzkovanie dispečingu zaniká aj dňom smrti jeho držiteľa, ak v prevádzkovaní dispečingu nepokračujú dedičia, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka alebo správca dedičstva; povolenie na prevádzkovanie dispečingu však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v odseku 10.

(7) V prevádzkovaní dispečingu môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu pokračovať

a) dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,

b) dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie dispečingu,

c) pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní dispečingu nepokračujú dedičia,

d) správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.

(8) Osoby uvedené v odseku 7 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu písomne oznámiť dopravnému správnemu orgánu, že pokračujú v prevádzkovaní dispečingu.

(9) Osoby podľa odseku 7 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 27 ods. 4. Na tento účel sú osoby podľa odseku 7 povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu predložiť na dopravný správny orgán

a) výpis z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a

b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46a) a ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace.

(10) Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 8 oznámi osobám podľa odseku 7, že nemá námietky proti pokračovaniu prevádzkovania dispečingu, alebo zakáže pokračovať v prevádzkovaní dispečingu z dôvodu, že nie sú splnené podmienky na prevádzkovanie dispečingu.

(11) Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu môžu osoby uvedené v odseku 7 písm. a) až c) pokračovať v prevádzkovaní dispečingu najviac 30 kalendárnych dní, ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie dispečingu; ustanovenie odseku 9 sa použije rovnako. Ak do 30 kalendárnych dní od skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu nenadobudnú povolenie na prevádzkovanie dispečingu, nemôžu ďalej dispečing prevádzkovať.

(12) Dopravný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie dispečingu, ak

a) jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona,

b) na podnik bol vyhlásený konkurz, alebo

c) jeho držiteľ o jeho odňatie sám požiadal.

(13) Dopravný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie dispečingu, ak jeho držiteľ aj po upozornení prevádzkuje dispečing v rozpore so zákonom, osobitnými predpismi alebo prepravným poriadkom.

(14) Prevádzkovateľ dispečingu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie dispečingu podľa odsekov 12 alebo 13, môže opätovne požiadať o povolenie na prevádzkovanie dispečingu alebo o koncesiu najskôr po uplynutí jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie dispečingu.

§ 29

Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa taxislužby a prevádzkovateľa dispečingu

(1) Prevádzkovateľ taxislužby je povinný

a) zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby,46f) ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby,

b) zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidované v koncesii,

c) prevádzkovať taxislužbu podľa prepravného poriadku; ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom dispečingu, prevádzkovateľ taxislužby môže vykonávať prepravu podľa prepravného poriadku dispečingu,

d) označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby,

e) označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena je dohodnutá pred začatím prepravy,

f) označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,

g) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,

h) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,

i) mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového priestoru alebo ložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch a najviac ôsmich cestujúcich, vybraných skupín cestujúcich s príslušenstvom, veľkého počtu kusov batožiny alebo rozmernej batožiny,

j) poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých vykonal prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,46g)

k) oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v koncesii do 15 dní od zmeny; ak ide o právnickú osobu, oznámiť aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.

(2) Prevádzkovateľ dispečingu je povinný

a) sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby,

b) sprostredkovať prepravu len vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii,

c) vypracovať prepravný poriadok a zverejniť ho podľa § 26 ods. 8,

d) poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých sprostredkoval prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,46g)

e) oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v povolení na prevádzkovanie dispečingu do 15 dní od zmeny; ak ide o právnickú osobu, oznámiť aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.

§ 30

Vodič vozidla taxislužby

(1) Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“).

(2) Preukaz vodiča je možné vydať tomu, kto je

a) držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,

b) spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

c) zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu46h) (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“),

d) psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu46h) (ďalej len „psychická spôsobilosť“),

e) bezúhonný podľa § 27 ods. 4.

(3) Zdravotná spôsobilosť na účely vydania preukazu vodiča sa preukazuje platným dokladom o zdravotnej spôsobilosti.

(4) Psychická spôsobilosť na účely vydania preukazu vodiča sa preukazuje platným dokladom o psychickej spôsobilosti.

(5) Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä

a) prepraviť cestujúceho z vopred dohodnutého miesta a prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy alebo kdekoľvek na ceste okrem zastávok pravidelnej dopravy, alebo kdekoľvek podľa informácií z digitálnej platformy,

b) používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,

c) naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť,

d) umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času,

e) uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich,

f) vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom cestujúcemu elektronicky; kópia v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,

g) mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom digitálnej platformy,

h) umiestniť preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.

(6) Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak

a) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

b) správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

c) vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy,

d) cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo

e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

(7) Ak je prevádzkovateľ taxislužby zároveň vodičom vozidla taxislužby, ustanovenia odsekov 1 až 6 sa na neho vzťahujú rovnako.

(8) Dopravný správny orgán odníme preukaz vodiča, ak jeho

a) držiteľovi bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie podľa osobitného predpisu,46i)

b) držiteľ nespĺňa podmienku spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

c) držiteľ stratil zdravotnú spôsobilosť,

d) držiteľ stratil psychickú spôsobilosť,

e) držiteľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti.

(9) Odňatý preukaz vodiča dopravný správny orgán obnoví a vráti jeho držiteľovi bezodkladne po tom, čo sa dozvie o pominutí dôvodov na jeho odňatie.

(10) Orgán odborného dozoru zadrží preukaz vodiča, ak zistí dôvody na jeho odňatie podľa odseku 8. O zadržaní preukazu vodiča vydá jeho držiteľovi potvrdenie. Zadržaný preukaz vodiča orgán odborného dozoru zašle bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní príslušnému dopravnému správnemu orgánu. Dopravný správny orgán vráti zadržaný preukaz vodiča bezodkladne po tom, čo sa dozvie o pominutí dôvodov na jeho zadržanie.

(11) Vodič taxislužby, ktorému bol zadržaný alebo odňatý preukaz vodiča, nesmie vykonávať taxislužbu.

(12) Vzor žiadosti o vydanie preukazu vodiča zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle v elektronickej podobe.

§ 31

Prepravné povolenie v medzinárodnej doprave

(1) Dopravca so sídlom v Slovenskej republike potrebuje na uskutočnenie prepravy do iného štátu, z iného štátu alebo cez územie iného štátu prepravné povolenie príslušného orgánu tohto štátu alebo licenciu medzinárodnej organizácie a zároveň na preukázanie ich správnosti pri kontrole aj sprievodné doklady o prepravovanom náklade.

(2) Ak príslušný orgán iného štátu alebo medzinárodná organizácia hromadne poskytne prepravné povolenia alebo licencie dopravnému správnemu orgánu, ten ich odovzdá dopravcom so sídlom v Slovenskej republike.

(3) Ak dopravca nevyužije prepravné povolenie na uskutočnenie prepravy alebo závažne poruší svoju povinnosť v cestnej doprave týkajúcu sa osádky vozidla alebo technického stavu vozidla počas uskutočňovania prepravy na základe prepravného povolenia podľa odseku 1, dopravný správny orgán mu môže odoprieť odovzdanie ďalších prepravných povolení do tohto štátu.

(4) Prepravné povolenie podľa odseku 1 nemožno odovzdať osobe, ktorá nie je dopravcom s licenciou Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, ani dopravcovi, ktorý použil na prepravu cudzie prepravné povolenie, sfalšoval prepravné povolenie alebo sfalšované prepravné povolenie vedome použil.

(5) Dopravca v nákladnej doprave so sídlom v inom štáte potrebuje na uskutočnenie prepravy na územie, z územia alebo cez územie Slovenskej republiky prepravné povolenie Slovenskej republiky alebo licenciu medzinárodnej organizácie a zároveň na preukázanie ich správnosti pri kontrole aj sprievodné doklady o prepravovanom náklade.

(6) Dopravný správny orgán je oprávnený zakázať dopravcovi so sídlom v inom štáte prepravu na územie, z územia alebo cez územie Slovenskej republiky, a to až na päť rokov, ak opakovane poruší dôležitú povinnosť, ktorá vyplýva z medzinárodnej zmluvy alebo z tohto zákona.

§ 32

Vozidlo prenajaté bez vodiča

(1) Na prepravy v nákladnej doprave možno použiť aj prenajaté vozidlo, ak je evidované v Slovenskej republike alebo v štáte, v ktorom má nájomca sídlo alebo miesto podnikania, a sú v ňom tieto doklady:

a) zmluva o prenájme vozidla alebo jej osvedčená kópia alebo osvedčený výpis z nej, v ktorom sú uvedené identifikačné údaje o prenajímateľovi, o nájomcovi, o vozidle, dátum uzavretia zmluvy a doba jej platnosti, a

b) pracovná zmluva alebo jej osvedčená kópia obsahujúca názov zamestnávateľa, meno a priezvisko zamestnanca, dátum uzavretia a dobu platnosti zmluvy alebo iný doklad o pracovnom vzťahu vodiča k nájomcovi vozidla, ak vodič nie je zároveň nájomcom vozidla.

(2) Prenajatým vozidlom na účely odseku 1 sa rozumie vozidlo, ktoré prenajímateľ nájomnou zmluvou za odplatu a na určenú dobu prenecháva bez vodiča na užívanie prevádzkovateľovi nákladnej dopravy na účet tretej osoby alebo na vlastný účet.

(3) Zmluva o prenájme vozidla podľa odseku 1 písm. a) sa musí vzťahovať výhradne na prenájom vozidla bez vodiča a nesmie byť spojená so zmluvou uzavretou s tým istým podnikom, ktorej predmetom je poskytnutie vodiča alebo osádky.

§ 33

Kabotážna preprava

(1) Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, dopravca so sídlom alebo s miestom podnikania v inom štáte môže vykonať prepravu medzi dvomi miestami na území Slovenskej republiky len na základe povolenia dopravného správneho orgánu.

(2) Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, kabotážna preprava na území Slovenskej republiky je vylúčená pri pravidelnej doprave.

TRETIA ČASŤ

PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH VECÍ

§ 34

Preprava nebezpečných vecí

(1) V cestnej doprave možno prepravovať len nebezpečné veci, ktorých prepravu povoľuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná48) (ďalej len „dohoda ADR“); to neplatí, ak ide o

a) prepravu nebezpečných vecí vykonávanú v plnom rozsahu v rámci hraníc uzavretej oblasti,

b) prepravu výbušnín vozidlami ozbrojených síl alebo vozidlami ozbrojených bezpečnostných zborov pod ich trvalým dohľadom po celej trase prepravy,

c) časovo obmedzené dopravné operácie s jednoznačne určenými nebezpečnými vecami, a to aj so zakázanými, ktoré individuálne výnimočne povolil dopravný správny orgán za dodržania podmienky, že nie je ohrozená bezpečnosť, alebo

d) prepravu vozidiel vyradených z evidencie motorových vozidiel bez akumulátora, z ktorých nevytekajú prevádzkové kvapaliny a neuniká horľavý plyn.

(2) Prepravu nebezpečných vecí na území Slovenskej republiky možno uskutočniť len spôsobom a za podmienok určených v dohode ADR a ustanovených týmto zákonom.

(3) Prepravu nebezpečných vecí možno uskutočniť len vozidlom vyhovujúcim požiadavkám dohody ADR a s použitím obalov, nádob, cisterien a kontajnerov, ktoré sú schválené a označené. Osobitné predpisy,49) ktoré ustanovujú typové bezpečnostné požiadavky na vozidlá a prepravné zariadenia a spôsoby ich používania, uskladňovania, čistenia, dezinfekcie a dekontaminácie a pravidlá manipulácie a prepravy výbušnín, rádioaktívnych látok, chemických látok, biologických a iných nebezpečných odpadov, živých mikroorganizmov a geneticky modifikovaných organizmov, musia byť dodržané pri balení a inej manipulácii pred prepravou, pri nakládke, počas prepravy a pri vykládke nebezpečných vecí.

(4) Nebezpečné veci môže prepravovať len dopravca, ktorý vymenoval jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov, má potrebnú technickú základňu, vozidlá a prepravné zariadenia podľa odseku 3 a osádky vozidiel a ďalšie osoby zúčastnené na nakládke, vykládke alebo inej manipulácii s nebezpečnými vecami, ktoré boli zaškolené bezpečnostnými poradcami.

(5) Každý, kto je zúčastnený na preprave nebezpečných vecí, je povinný dodržiavať pravidlá manipulácie a prepravy, bezpečnostné opatrenia určené na manipuláciu s nimi a na ich prepravu, dodržiavať pokyny bezpečnostných poradcov, a ak došlo k dopravnej nehode alebo inej havárii s únikom nebezpečných vecí, minimalizovať rozsah škôd na zdraví ľudí a zvierat, na majetku a na životnom prostredí.

(6) Každý je povinný správať sa tak, aby nezvyšoval predvídateľné nebezpečenstvo hroziace z prepravovaných nebezpečných vecí.

§ 35

Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí

(1) Odosielateľ nebezpečných vecí je povinný odovzdať na prepravu zásielku nebezpečných vecí, ktorá je v súlade s požiadavkami tohto zákona, a

a) presvedčiť sa, či nebezpečné veci sú správne zatriedené, a preveriť, či ich preprava cestnou dopravou je povolená,

b) poskytnúť dopravcovi informácie a údaje v preukázateľnej forme, a ak je to potrebné, požadované prepravné a sprievodné doklady,

c) používať len obaly, nádoby na voľne ložené látky a cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, viacčlánkové kontajnery na plyn, prenosné cisterny a cisternové kontajnery, ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú označené predpísaným spôsobom,

d) dodržiavať predpisy o spôsobe odoslania a obmedzenia na odoslanie,

e) zabezpečiť, aby vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny alebo vyprázdnené, nevyčistené vozidlá a kontajnery na voľne ložené látky boli primerane označené bezpečnostnými značkami a aby vyprázdnené, nevyčistené cisterny boli uzavreté a predstavovali rovnaký stupeň nepriepustnosti, ako plné cisterny.

(2) Ak odosielateľ nebezpečných vecí koná na príkaz tretej strany, tretia strana je povinná ho písomne informovať o preprave nebezpečných veci a sprístupniť mu všetky informácie a doklady, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností.

(3) Príjemca nebezpečných vecí je povinný

a) zásielku bezodkladne po jej dodaní zabezpečiť pred tretími osobami a bezpečne ju uskladniť,

b) obhliadnuť zásielku, či prepravné obaly nemajú zjavné poškodenie, netesnosť alebo trhliny a či zásielka je v súlade so sprievodnými dokladmi a s ostatnými požiadavkami podľa dohody ADR,

c) zabezpečiť manipuláciu s prepravnými obalmi až do ich vyčistenia alebo odplynenia.

(4) Dopravca je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných vecí v súlade s požiadavkami tohto zákona, najmä

a) preveriť, či je povolené nebezpečné veci určené na prepravu prepravovať cestnou dopravou,

b) overiť, či odosielateľ poskytol pred začiatkom prepravy predpísané informácie k prepravovaným nebezpečným veciam, či sa v dopravných jednotkách nachádzajú predpísané doklady, alebo ak sa namiesto papierových dokladov používa elektronické spracovanie údajov alebo elektronická výmena údajov, či sú údaje k dispozícii počas prepravy spôsobom, ktorý je prinajmenšom rovnocenný papierovej dokumentácii,

c) vizuálne sa presvedčiť, či vozidlo a náklad nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny a či nechýba niektorá súčasť výstroja typovo schváleného vozidla,

d) presvedčiť sa, či neuplynula lehota nasledujúcej skúšky cisternových vozidiel, batériových vozidiel, snímateľných cisterien, prenosných cisterien, cisternových kontajnerov a viacčlánkových kontajnerov na plyn,

e) overiť, či vozidlo nie je preťažené,

f) overiť, či boli na vozidlo pripevnené bezpečnostné nálepky a predpísané označenia,

g) zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzala osobitná výbava predpísaná písomnými pokynmi pre prípad nehody.

(5) Ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí, ktorí sa podieľajú na ich balení, nakládke, plnení a čistení cisterien a iných prepravných zariadení a vykládke, sú povinní plniť povinnosti a dodržiavať opatrenia podľa dohody ADR a manipuláciou s nebezpečnými vecami poveriť len zamestnancov zaškolených bezpečnostným poradcom.

§ 36

Bezpečnostný poradca

(1) Odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú povinní písomne vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať. Bezpečnostný poradca pripravuje pre povinnú osobu uvedenú v prvej vete výročnú správu za uplynulý kalendárny rok do 31. marca príslušného roku; povinná osoba archivuje výročnú správu po dobu ustanovenú v dohode ADR a predkladá ju na požiadanie dopravnému správnemu orgánu.

(2) Funkciu bezpečnostného poradcu môže vykonávať vedúci dopravy alebo iný zamestnanec povinnej osoby podľa odseku 1 alebo na základe zmluvy pre povinnú osobu podľa odseku 1 právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

(3) Bezpečnostným poradcom môže byť len ten, kto spĺňa požiadavky dohody ADR a má osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu“) vydané dopravným správnym orgánom na základe školenia a skúšky, ktorých obsah upravuje dohoda ADR.

(4) Povinnosti bezpečnostného poradcu v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí upravuje dohoda ADR.

§ 37

Školenie a skúška

(1) Školenie bezpečnostných poradcov a vodičov tvorí výučba teórie a praktické cvičenia. Školenie musí byť zameraná na praktickú stránku prepravy nebezpečných vecí; jej rozsah a základný obsah upravuje dohoda ADR.

(2) Skúšku organizuje a skúšobnú komisiu vymenúva a odvoláva dopravný správny orgán. Školenie zabezpečujú ním poverené právnické osoby (ďalej len „poverené zariadenie“).

(3) Dopravný správny orgán poverí najviac na päť rokov školením právnickú osobu, ktorá o to požiada a preukáže, že

a) je zapísaná v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,49a)

b) má vypracovaný plán výučby, v ktorom uvedie organizáciu, obsah a rozsah výučby teórie a praktických cvičení v súlade s dohodou ADR, predpokladaný počet účastníkov v jednotlivých kurzoch, skladbu vyučovacích predmetov a zoznam učebných materiálov,

c) má lektorov s odbornými predpokladmi; v ich zozname uvedie meno a priezvisko, dosiahnuté vzdelanie a predmet výučby; prílohou zoznamu sú originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich odborné predpoklady a prax lektorov,

d) má vo vlastníctve alebo v nájme miestnosti vhodné ako učebne, ktoré vyhovujú stavebno-technickým požiadavkám na pobytové miestnosti,

e) má vo vlastníctve alebo v nájme vhodné priestory na praktické cvičenia, ktoré zo stavebno-technického hľadiska a z hľadiska vybavenia vyhovujú výučbe a praktickým cvičeniam hasenia požiaru a poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí nebezpečnou látkou,

f) má vypracovaný kontrolný systém sledovania výučby a praktických cvičení.

(4) Lektor podľa odseku 3 písm. c) musí mať podľa obsahu a formy školenia niektorú z týchto kvalifikácií:

a) úplné stredné vzdelanie v odboroch súvisiacich s prevádzkovaním cestnej dopravy alebo s výrobou a prepravou chemických látok a najmenej desať rokov odbornej praxe; to neplatí, ak ide o lektora praktických cvičení hasenia požiaru a poskytovania prvej pomoci pri zasiahnutí nebezpečnou látkou,

b) úplné stredné odborné vzdelanie v odboroch jednotlivých tém školenia podľa dohody ADR a najmenej päť rokov odbornej praxe bezpečnostného poradcu,

c) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných programoch, ktorých obsahové zameranie súvisí s prevádzkovaním cestnej dopravy alebo s výrobou a prepravou chemických alebo rádioaktívnych látok, a najmenej päť rokov odbornej praxe, alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a tri roky praxe v oblasti prepravy nebezpečných vecí, alebo

d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných programoch, ktorých jednotlivé témy obsahovým zameraním súvisia s požiadavkami dohody ADR na školenie, a najmenej päť rokov odbornej praxe.

(5) Dopravný správny orgán odníme poverenie právnickej osobe, ak

a) získala poverenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti,

b) písomne požiada o odňatie poverenia,

c) napriek upozorneniu vykonáva školenie bezpečnostných poradcov a vodičov v rozpore s týmto zákonom alebo s dohodou ADR.

(6) Rozhodnutia podľa odseku 3 a 5 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.

(7) Tomu, kto absolvoval školenie a úspešne vyhovel skúške za podmienok podľa tohto zákona a dohody ADR, dopravný správny orgán vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo ADR osvedčenie o školení vodiča. V prípade podania žiadosti v listinnej podobe sa žiadosť podáva dopravnému správnemu orgánu výlučne prostredníctvom povereného zariadenia. Podaním žiadosti poverenému zariadeniu sa žiadosť považuje za podanú dopravnému správnemu orgánu dňom jej podania poverenému zariadeniu. Za zamestnanca môže žiadosť podať aj jeho zamestnávateľ. Podaním žiadosti sa žiadateľ súčasne prihlasuje na školenie u povereného zariadenia. Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu bez vykonania školenia je žiadateľ povinný podať najneskôr sedem dní pred termínom skúšky.

(8) Poverené zariadenie zasiela dopravnému správnemu orgánu použitím informačného systému podľa osobitného predpisu49b) najneskôr do 24 hodín od začiatku školenia a najneskôr do dvoch hodín od ukončenia školenia najmä tieto údaje:

a) obchodné meno a sídlo povereného zariadenia,

b) miesto učební a výcvikových priestorov, v ktorých sa uskutočňuje školenie,

c) dátum začatia a skončenia školenia,

d) zoznam účastníkov školenia s uvedením ich mena, priezviska, dátumu a miesta narodenia a rozsahu školenia.

(9) Skúška svojím obsahom a rozsahom musí byť v súlade s dohodou ADR. Skúška vodičov sa vykonáva po ukončení školenia a skúška bezpečnostných poradcov najskôr sedem dní po ukončení školenia. Žiadateľ je povinný vykonať skúšku vodičov najneskôr do troch mesiacov od ukončenia školenia a skúšku bezpečnostných poradcov najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia školenia; to neplatí v prípade opakovanej skúšky vodiča a bezpečnostného poradcu a skúšky na predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu. O obsahu skúšky a jej výsledku skúšobná komisia vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie, a bezodkladne ho postúpi dopravnému správnemu orgánu na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Lehota uloženia protokolu o vykonaní skúšky v registratúre dopravného správneho orgánu je päť rokov.

(10) Ak žiadateľ po absolvovaní školenia preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na skúške v určenom termíne, skúšobná komisia určí náhradný termín skúšky. Ak žiadateľ nevykoná skúšku ani v náhradnom termíne, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní školenia.

(11) Ak žiadateľ, ktorý absolvoval školenie, na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Termín opakovanej skúšky sa určí tak, aby sa konala najskôr po siedmich dňoch a najneskôr do troch mesiacov odo dňa nevyhovenia na skúške vodiča ADR alebo do šiestich mesiacov odo dňa nevyhovenia na skúške bezpečnostného poradcu. Ak žiadateľ nevyhovel ani pri opakovanej skúške, ďalšiu skúšku môže vykonať po podaní novej žiadosti a po opätovnom absolvovaní školenia.

(12) Formu a obsah osvedčenia upravuje dohoda ADR. Ak dôjde k strate, zničeniu, poškodeniu alebo odcudzeniu osvedčenia alebo pri zmene údajov v osvedčení, dopravný správny orgán vydá na základe odôvodnenej písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia duplikát osvedčenia.

(13) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu podľa odseku 7 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, korešpondenčná adresa, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a podpis. Žiadosť o vydanie ADR osvedčenia o školení vodiča podľa odseku 7 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, korešpondenčná adresa, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, fotografia a podpis.

(14) Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a vzor žiadosti o vydanie ADR osvedčenia o školení vodiča zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle v elektronickej podobe.

§ 37a

Povinnosti organizácie poverenej výkonom určitých činností podľa dohody ADR

(1) Organizácia poverená výkonom určitých činností podľa dohody ADR (ďalej len „poverená organizácia“) je povinná

a) mať vytvorený a udržiavať zdokumentovaný systém pracovných postupov a riadenia dokumentácie pre vykonávanie činnosti podľa dohody ADR,

b) mať prístup k technickej a prístrojovej základni v súlade s poverením,

c) mať organizačnú štruktúru v zmysle poverenia,

d) zamestnávať odborne spôsobilé osoby na výkon svojej činnosti,

e) vydávať príslušné doklady, ako výsledky zo svojej činnosti,

f) mať uzatvorené poistenie podľa druhu výkonu činnosti počas celej doby poverenia,

g) dodržiavať všetky ustanovenia uvedené v rozhodnutí vydanom ministerstvom počas celej doby trvania poverenia,

h) informovať ministerstvo o vykonávanej činnosti v elektronickej podobe alebo listinnej podobe za predchádzajúci kalendárny rok vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roku.

(2) Dopravný správny orgán odníme poverenie poverenej organizácii, ak

a) získala poverenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti,

b) písomne požiada o odňatie poverenia,

c) opakovane poruší niektorú z povinností podľa odseku 1, za ktorej porušenie jej bola uložená pokuta počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

(3) Dopravný správny orgán nevydá poverenie žiadateľovi, ktorému bolo v priebehu posledných 24 mesiacov vydané právoplatné rozhodnutie o odňatí poverenia podľa odseku 2 písm. c).

§ 38

Kontrola prepravy nebezpečných vecí

(1) Kontrolu prepravy nebezpečných vecí vykonávajú kontrolné orgány, ktorými sú:

a) na cestách Policajný zbor v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a na cestách, v colnom priestore, na mieste určenom alebo schválenom colnými orgánmi a vo vozidlách colné orgány; kontrolu na cestách možno vykonať aj v spolupráci s dopravnými správnymi orgánmi,

b) v priestoroch technickej základne účastníkov prepravy nebezpečných vecí dopravné správne orgány.

(2) Kontroly na cestách musia byť náhodné a pokrývať čo najväčšiu časť cestnej siete využívanej na prepravu nebezpečných vecí a smú trvať len nevyhnutný čas. Miesta vybrané na kontrolu musia umožňovať, aby nevyhovujúce vozidlo mohlo byť uvedené do požadovaného stavu alebo okamžite odstavené alebo mohlo bez ohrozenia cestnej premávky dôjsť na miesto určené kontrolným orgánom.

(3) Ak to neohrozuje cestnú premávku, osádku vozidla ani kontrolný orgán a je to technicky možné, kontrolný orgán môže z prepravovaných nebezpečných vecí odobrať vzorku na laboratórne preskúmanie.

§ 39

Priebeh kontroly na cestách

(1) Kontrolný orgán pri kontrole na cestách zisťuje, či sú splnené ustanovenia podľa tohto zákona a dohody ADR

(2) Porušenia predpisov zistené pri kontrole na cestách sa podľa miery nebezpečnosti zatrieďujú do rizikových kategórií I až III.

(3) Kontrolný orgán nariadi kontrolovanej osádke vozidla odstrániť zistené nedostatky na mieste, ak ide o nedostatky zatriedené do rizikových kategórií II a III. Ak to nie je možné a nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo z prepravovaných nebezpečných vecí, môže kontrolný orgán povoliť dojazd do miesta vykládky pri rizikovej kategórii II alebo do technickej základne dopravcu pri rizikovej kategórii III.

(4) Ak kontrolný orgán zistí porušenie povinnosti, ktorá je zatriedená do rizikovej kategórie I s vysokým rizikom ohrozenia života ľudí, závažného poškodenia ich zdravia alebo významného poškodenia životného prostredia, prijme okamžité ochranné alebo nápravné opatrenia vrátane odstavenia vozidla.

(5) Kontrolný orgán vyhotoví z kontroly na cestách záznam; jedno jeho vyhotovenie odovzdá vodičovi kontrolovaného vozidla.

(6) Kontrolný orgán vedie evidenciu vykonaných kontrol na cestách, v ktorej zaznamenáva

a) počet vykonaných kontrol,

b) počet kontrolovaných vozidiel v členení na vozidlá evidované v Slovenskej republike, evidované v členskom štáte sídla dopravcu a evidované v treťom štáte,

c) počet a druhy zistených priestupkov a iných správnych deliktov a

d) počet a druhy uložených sankcií.

(7) Kontrolný orgán každoročne do 31. marca spracúva podklady do správy o porušeniach a pokutách pri výkone kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách za uplynulý kalendárny rok a zasiela ich ministerstvu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VEREJNÁ SPRÁVA

§ 40

Základné ustanovenia

(1) Verejnú správu v cestnej doprave vykonávajú dopravné správne orgány a orgány odborného dozoru.

(2) Dopravnými správnymi orgánmi sú:

a) ministerstvo,

b) okresné úrady v sídlach krajov,

c) vyššie územné celky,

d) obce.

(3) Orgánmi odborného dozoru sú:

a) dopravné správne orgány,

b) Policajný zbor a

c) colné orgány.

§ 41

Ministerstvo

(1) Ministerstvo

a) vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky koncepcie a rozvojové programy v oblasti podnikania v cestnej doprave a účasti Slovenskej republiky na medzinárodnej cestnej doprave,

b) vydáva povolenia na medzinárodnú pravidelnú dopravu;50) zoznam vydaných povolení a licencií Spoločenstva zverejňuje na svojom webovom sídle,

c) udeľuje a odníma dopravné licencie na zriadenie autobusovej linky v medzinárodnej pravidelnej doprave,

d) schvaľuje cestovné poriadky v medzinárodnej pravidelnej doprave,

e) prideľuje orgánom iných štátov prepravné povolenia umožňujúce ich dopravcom uskutočňovať prepravy na územie, z územia alebo cez územie Slovenskej republiky a rozhoduje, v ktorých prípadoch možno prepravu na územie, z územia alebo cez územie Slovenskej republiky uskutočniť bez prepravného povolenia,

f) odovzdáva prepravné povolenia pridelené príslušnými orgánmi iných štátov alebo medzinárodnou organizáciou vnútroštátnym dopravcom umožňujúce im uskutočniť prepravu na ich územie; ak ide o jednorazové prepravné povolenia, môže tým poveriť okresný úrad v sídle kraja,

g) je oprávnené zakázať dopravcovi so sídlom alebo s miestom podnikania v inom štáte prevádzkovať cestnú dopravu na území Slovenskej republiky,

h) povoľuje dopravcovi so sídlom alebo s miestom podnikania v inom štáte kabotážnu prepravu na území Slovenskej republiky v pravidelnej doprave a v nákladnej doprave a je oprávnené požadovať od Európskej komisie prijatie ochranného opatrenia, ak sa preukáže závažné narušenie dopravného trhu na území Slovenskej republiky alebo v niektorej jeho časti,

i) plní úlohu kontaktného miesta zodpovedného za výmenu informácií s orgánmi ostatných členských štátov podľa osobitných predpisov51) a koordinuje cestné kontroly v oblasti kabotáže podľa osobitného predpisu,51a)

j) je orgánom príslušným uznávať52) v prípade pochybnosti pravosť dokladov o bezúhonnosti, o finančnej spoľahlivosti a o odbornej spôsobilosti vydaných v inom členskom štáte na účely udelenia povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a na účely uznania bezúhonnosti vedúceho dopravy,

k) vedie podľa osobitných predpisov53) register prevádzkovateľov a zabezpečuje sprístupnenie jeho obsahu príslušným orgánom iných členských štátov podľa osobitného predpisu,54) dopravným správnym orgánom, orgánom odborného dozoru a ďalším orgánom podľa osobitných predpisov,54a)

l) predkladá Európskej komisii

1. informácie podľa osobitných predpisov55) a každoročne správu o porušeniach a pokutách pri výkone kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách za uplynulý kalendárny rok,

2. podľa osobitného predpisu55a) informácie o žiadostiach, ktoré ministerstvo zaslalo, o odpovediach, ktoré obdržalo od iných členských štátov, a o opatreniach, ktoré boli prijaté na základe poskytnutých informácií,

3. stratégiu presadzovania práva v oblasti kontrol podľa osobitného predpisu51a) a vždy do 31. marca kalendárneho roka informuje Európsku komisiu o aktivitách súvisiacich s presadzovaním práva a o počte vykonaných kontrol vrátane počtu skontrolovaných vozidiel za uplynulý kalendárny rok.

m) vydáva a odníma osvedčenia vodiča,30)

n) organizuje skúšky a vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie v rámci školenia bezpečnostných poradcov a vodičov prepravy nebezpečných vecí,

o) poveruje právnické osoby školením bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci, kontroluje priebeh a obsah školenia a odníma poverenia, ak zistí rozpor s týmto zákonom alebo s dohodou ADR,

p) vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčenia o školení vodiča vo forme a s obsahom podľa dohody ADR a ich duplikát,

q) ukladá sankcie za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie podľa osobitného predpisu56) vrátane pokút za iné správne delikty, ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v medzinárodnej pravidelnej doprave, ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v súvislosti s kabotážnou prepravou na území Slovenskej republiky, a je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodovali okresné úrady v sídle kraja,

r) schvaľuje a zabezpečuje výrobu a distribúciu úradných tlačív prepravných povolení, licencií, koncesií, osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby a preukazov vodiča vydávaných podľa tohto zákona,

s) rozhoduje o udelení výnimky z práv cestujúcich na konkrétnu pravidelnú dopravu podľa osobitného predpisu,57) ak podstatná časť trasy prepravy vedie po území tretieho štátu,

t) je príslušné uzatvoriť so štátom, ktorý je účastníkom dohody ADR, dohodu, ktorej obsahom je určenie dopravných operácií s nebezpečnými vecami, ktoré sa budú na ich území dočasne vykonávať odchylne od dohody ADR; uzatvorenie dohody oznamuje Európskej hospodárskej komisii Organizácie Spojených národov,

u) riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými úradmi v sídle kraja vrátane výkonu odborného dozoru,

v) poveruje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky výkonom určitých činností podľa dohody ADR na základe písomnej žiadosti, kontroluje výkon ich činnosti, odníma poverenia, ak zistí rozpor s týmto zákonom,

x) vedie evidenciu protokolov o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčení o školení vodiča,

y) vydáva jednotný celoštátny číselník autobusových liniek,

z) môže poskytnúť príspevok na podporu prevádzkovateľov taxislužby, prevádzkovateľov osobnej dopravy alebo prevádzkovateľov nákladnej cestnej dopravy v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID- 19,

aa) zabezpečuje výmenu informácií podľa osobitného predpisu57a) prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu zriadeného podľa osobitného predpisu.57b)

(2) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) podrobnosti o preukazovaní finančnej spoľahlivosti,

b) podrobnosti o vykonávaní skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy,

c) podrobnosti o označovaní vozidiel obchodným menom a o vybavenosti technickej základne prevádzkovateľa cestnej dopravy,

d) podrobnosti o obsahu cestovného poriadku, o postupe jeho zostavovania a schvaľovania a o spôsobe zverejňovania,

e) podrobnosti o preukaze vodiča taxislužby,

f) podrobnosti o priebehu kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách a o vzore záznamu z kontroly na cestách,

g) opis a skladbu rizikových kategórií porušení predpisov zistených pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na cestách,

h) vzor normalizačného formulára správy o porušeniach a pokutách pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na cestách,

i) vzor preukazu povereného zamestnanca pri výkone odborného dozoru a

j) podrobnosti o návrhoch na začatie konaní podľa tohto zákona,

k) podrobnosti o výročnej správe pri preprave nebezpečných vecí,

l) podrobnosti o podmienkach a rozsahu poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR,

m) vzor osvedčenia vozidla taxislužby,

n) podrobnosti o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti podľa § 20 ods. 3 a minimálny rozsah, pravidlá jeho zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti územia,

o) rozsah prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme podľa § 43 písm. e) a § 44 písm. i) a frekvenciu ich poskytovania ministerstvu,

p) podrobnosti o štruktúre základných tarifných skupín a v rámci nich o minimálnych spôsoboch dokladovania príslušnosti cestujúcich,

q) podrobnosti o štandardoch technického zabezpečenia vydávania a kontrole cestovných lístkov.

(3) Ministerstvo vedie informačný systém, ktorým

a) sleduje, eviduje a vyhodnocuje vývoj ponuky prepravných kapacít v nákladnej doprave, počet dopravcov nákladnej dopravy, ich finančnú spoľahlivosť a počet vozidiel, vývoj dopytu po prepravných výkonoch, prepravných nákladov a cien na trhu nákladnej dopravy; určení prevádzkovatelia nákladnej dopravy a odosielatelia vecí sú povinní poskytnúť ministerstvu potrebné údaje a

b) sleduje a eviduje počet prepravených cestujúcich, osobokilometre, odjazdené kilometre a objem tržieb cestovného a ostatných cien za dopravné služby bez dane z pridanej hodnoty za Slovenskú republiku podľa jednotlivých autobusových liniek medzinárodnej pravidelnej dopravy, medzinárodnej osobitnej pravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy; dopravcovia medzinárodnej autobusovej dopravy sú povinní poskytnúť ministerstvu potrebné údaje.

(4) Ministerstvo vedie register taxislužby, v ktorom eviduje najmä tieto údaje:

a) o držiteľoch koncesie na prevádzkovanie taxislužby, platnosť koncesie, evidenčné čísla vozidiel taxislužby, informácie o dočasnej zmene koncesie, dôvody odňatia koncesie,

b) o držiteľoch preukazu vodiča v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania preukazu a orgán, ktorý preukaz vydal, číslo preukazu, údaje o bezúhonnosti a údaje o spôsobilosti vodiča na vedenie vozidla.

(5) Ministerstvo vedie ADR register, v ktorom eviduje najmä tieto údaje:

a) protokoly o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, dátum začatia a skončenia školenia, miesto učební a výcvikových priestorov, zoznam účastníkov školenia s uvedením ich mena a priezviska, dátumu narodenia, štátneho občianstva a u účastníkov školenia bezpečnostných poradcov aj miesto ich narodenia, platnosť a rozsah oprávnenia,

b) o držiteľoch ADR osvedčenia o školení vodiča v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, číslo osvedčenia, platnosť a rozsah oprávnenia,

c) o držiteľoch osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostných poradcov v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, štátne občianstvo, číslo osvedčenia a platnosť osvedčenia.

§ 42

Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a) udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,58)

b) vydáva a odníma licencie Spoločenstva,59)

c) udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby a osvedčenia vozidla taxislužby,

d) vydáva preukazy vodiča a ich duplikát a odníma preukazy vodiča,

e) udeľuje a odníma povolenia na prevádzkovanie dispečingu,

f) odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené príslušným orgánom iného štátu dopravcom so sídlom alebo s miestom podnikania v Slovenskej republike,

g) vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu,60)

h) zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy61) podľa § 6 ods. 6, vymenúva a odvoláva ich členov a zabezpečuje organizačno-technicky ich činnosť,

i) vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 9 a jeho duplikát,

j) je zberným miestom údajov do registra prevádzkovateľov podľa § 41 ods. 1 písm. k), do informačného systému podľa § 41 ods. 3 a do registra taxislužby podľa § 41 ods. 4,

k) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem pravidelnej dopravy, taxislužby, prevádzkovania dispečingu a prípadov podľa § 41 ods. 1 písm. q),

l) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec,

m) vedie evidenciu zákazov činností za iné správne delikty podľa § 48.

§ 43

Vyšší územný celok

Vyšší územný celok

a) udeľuje a odníma dopravné licencie na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu,

b) ukladá pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej dopravy,

c) schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy,

d) je objednávateľom v záujmovom území kraja, zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja a uzaviera s dopravcami pravidelnej dopravy zmluvy o službách okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok,

e) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému,9)

f) objednáva služby podľa § 19 ods. 3 a uzatvára s dopravcami zmluvy na tieto služby,

g) vydáva rozhodnutie podľa § 21a.

§ 44

Obec

Obec

a) udeľuje a odníma dopravné licencie v mestskej doprave,

b) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky pri prevádzkovaní dispečingu, v mestskej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci,

c) dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v obci v konaní o udelenie dopravnej licencie na autobusovú linku prechádzajúcu obcou,

d) vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré prechádzajú obcou a majú v nej zastávku,

e) určuje dopravcom cestnej dopravy stanovištia v obci na odstavenie a parkovanie vozidiel mimo ich technickej základne,

f) určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu,

g) schvaľuje cestovný poriadok autobusových liniek v mestskej doprave,

h) je objednávateľom v obci, zostavuje plán dopravnej obslužnosti obce a uzatvára s dopravcom mestskej dopravy zmluvu o službách, kontroluje jej plnenie a poskytuje príspevok,

i) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému,9)

j) vydáva rozhodnutie podľa § 21a.

§ 45

Odborný dozor

(1) Odborným dozorom je kontrola

a) prevádzkovateľov cestnej dopravy, či prevádzkujú cestnú dopravu v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú prevádzkovanie cestnej dopravy,

b) prevádzkovateľov taxislužby, či prevádzkujú taxislužbu v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú prevádzkovanie taxislužby,

c) prevádzkovateľov dispečingu, či prevádzkujú dispečing v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,

d) vybavenia a technickej spôsobilosti prevádzkovaných vozidiel a technickej základne dopravcov,

e) vodičov a ostatných členov osádok a bezpečnostných poradcov pri preprave nebezpečných vecí,

f) dopravcov, odosielateľov, príjemcov a iných osôb pri preprave nebezpečných vecí,

g) dodržiavania prevádzkovej povinnosti, prepravnej povinnosti a tarifnej povinnosti dopravcov a

h) dodržiavania podmienok, za ktorých bolo vydaný preukaz vodiča,

i) prevádzkovateľov cestnej dopravy, či zamestnávajú vodičov v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,

j) povereného zariadenia,

k) poverenej organizácie.

(2) Odborný dozor sa vykonáva kontrolami na cestách, v colnom priestore, na mieste určenom alebo schválenom colnými orgánmi, vo vozidlách, v technickej základni kontrolovaných osôb, v prevádzkových priestoroch, vyžiadaním súvisiacich podkladov, prostredníctvom informačných systémov a elektronických systémov a prostriedkov, a prostredníctvom údajov skopírovaných zo záznamového zariadenia a karty vodiča. Odborný dozor je zameraný cielene na kontroly prevádzkovateľov cestnej dopravy klasifikovaných ako podniky so zvýšeným rizikom podľa osobitného predpisu,30g) ako aj na ostatné podniky. Odborný dozor pri prevádzkovateľoch dispečingu sa môže vykonať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.

(3) Ministerstvo vykonáva odborný dozor nad medzinárodnou dopravou, nad prepravami do iných štátov a z iných štátov a nad kabotážnymi prepravami na území Slovenskej republiky vrátane prepráv nebezpečných vecí a kontroluje, či sú splnené zákonné požiadavky, ktoré boli podkladom na vydanie povolení, licencií Spoločenstva, dopravných licencií, koncesií, osvedčení vozidla taxislužby, preukazu vodiča a osvedčení vodiča a pri preprave nebezpečných vecí u dopravcov, odosielateľov, príjemcov a ostatných účastníkov prepravy nebezpečných vecí, v poverených zariadeniach a poverených organizáciách podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR. Kontroly nad kabotážnymi prepravami sa vykonávajú najmenej dvakrát ročne koordinovane s kontrolnými orgánmi iných členských štátov, pričom každý kontrolný orgán vykonáva kontrolu na svojom území. Kontroly podľa predchádzajúcej vety môžu byť súčasťou koordinovaných cestných kontrol podľa osobitného predpisu.30g) Po vykonaní koordinovaných cestných kontrol si kontaktné miesta vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.

(4) Okresný úrad v sídle kraja vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou na území kraja a kontroluje vozidlá a vodičov na cestách na území kraja a technickú základňu dopravcov, ktorí majú sídlo v kraji a pri preprave nebezpečných vecí u dopravcov, odosielateľov, príjemcov a ostatných účastníkov prepravy nebezpečných vecí podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR a vykonáva odborný dozor prevádzkovateľov taxislužby a prevádzkovateľov dispečingu.

(5) Vyšší územný celok vykonáva odborný dozor nad pravidelnou dopravou a kontroluje plnenie povinností dopravcov vo svojom územnom obvode, najmä vybavenie technickej základne, dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku, cestovného poriadku a plnenie záväzku zo zmluvy o službách.

(6) Obec vykonáva odborný dozor nad mestskou dopravou a taxislužbou a kontroluje plnenie povinností dopravcov, najmä vybavenie technickej základne, dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku, cestovného poriadku a plnenie záväzku zo zmluvy o službách, prevádzkovateľov taxislužby a prevádzkovateľov dispečingu.

(7) Policajný zbor kontroluje na cestách v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky technickú spôsobilosť vozidiel, vybavenie prepravnými a sprievodnými dokladmi a dokladmi podľa tohto zákona, označenie vozidiel a spôsobilosť vodičov a osádky na cestnú premávku a pri preprave nebezpečných vecí podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR.

(8) Colné orgány kontrolujú na cestách, v colnom priestore, na mieste určenom alebo schválenom colnými orgánmi a vo vozidlách doklady dopravcov v medzinárodnej cestnej doprave a v taxislužbe, pri preprave do iných štátov a z iných štátov doklady potrebné podľa osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, a ako podklad na určenie správnosti predloženého prepravného povolenia aj sprievodné doklady o prepravovanom náklade a pri preprave nebezpečných vecí dodržiavanie podmienok ustanovených týmto zákonom a dohodou ADR; v prípade jednorazových prepravných povolení aj znehodnocujú tieto doklady. V taxislužbe kontrolujú aj označenie a vybavenie vozidiel.

(9) Kontroly v rámci odborného dozoru podľa odsekov 3 až 6 vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v rozsahu udeleného oprávnenia. Svoju príslušnosť k orgánu odborného dozoru a rozsah oprávnenia preukazujú preukazom. Obec môže výkonom odborného dozoru poveriť aj príslušníka obecnej polície.61a)

§ 46

Oprávnenia odborného dozoru

(1) Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená

a) vstupovať do prevádzkových priestorov technickej základne a do prevádzkovaných vozidiel,

b) nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,

c) kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby a záznamové zariadenia vozidiel,

d) kontrolovať označenie vozidiel povinné podľa tohto zákona,

e) kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny v pravidelnej doprave a v taxislužbe, prepravy vykonané prostredníctvom dispečingu, prepravy autobusových zásielok a prepravy vecí a živých zvierat v nákladnej doprave,

f) overovať totožnosť fyzických osôb vykonávajúcich činnosť v rozsahu tohto zákona,

g) vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezplatne poskytli doklady, iné písomnosti, informácie, údaje, vysvetlenia, vyjadrenia a iné podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,

h) vstupovať do prevádzkových priestorov povereného zariadenia a poverenej organizácie, nahliadať do dokumentácie a evidencie súvisiacej s predmetom poverenia, v súvislosti s vydaným poverením kontrolovať dodržiavanie podmienok v ňom uvedených.

(2) Osoba podľa odseku 1 je oprávnená prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno uskutočniť len v pohybujúcom sa vozidle.

(3) Ak osoba podľa odseku 1 zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, upozorní ho a vyzve ho na bezodkladné odstránenie na mieste, a ak to nie je možné, tak v určenej primeranej lehote.

(4) Osoba podľa odseku 1 je oprávnená na zabezpečenie výkonu kontroly ukladať poriadkové pokuty, zadržať osvedčenie vodiča, ADR osvedčenie o školení vodiča a preukaz vodiča a zakázať pokračovanie prepravy. Poriadkovú pokutu môže uložiť na mieste do 500 eur, a to aj opakovane. Od jej zaplatenia môže celkom alebo čiastočne upustiť, ak kontrolovaný poskytol požadovanú súčinnosť.

§ 47

Nápravné opatrenia

(1) Ak orgán odborného dozoru zistí, že prevádzkovateľ cestnej dopravy, prevádzkovateľ taxislužby alebo prevádzkovateľ dispečingu závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť podľa tohto zákona, dá dopravnému správnemu orgánu podnet na uplatnenie postupu podľa § 31 ods. 6 alebo podľa osobitného predpisu.62) Ak orgán odborného dozoru zistí iný správny delikt podľa § 48 alebo priestupok podľa § 49, podá oznámenie dopravnému správnemu orgánu; to neplatí, ak priestupok bol prejednaný v blokovom konaní podľa osobitného predpisu.

(2) Orgán odborného dozoru dá podnet na odňatie dopravnej licencie, ak kontrolou zistí niektorý z dôvodov na odňatie dopravnej licencie podľa § 10 ods. 10, alebo na odňatie koncesie, ak zistí niektorý z dôvodov podľa § 27 ods. 18 alebo 19 alebo odňatie povolenia na prevádzkovanie dispečingu, ak zistí niektorý z dôvodov podľa § 28 ods. 11 alebo 12.

(3) Orgán odborného dozoru je povinný na požiadanie informovať príslušný orgán štátu, ktorý je účastníkom dohody ADR, o prijatých opatreniach podľa odsekov 1 a 2, ktoré boli uplatnené voči dopravcom so sídlom v tomto štáte.

(4) Orgán odborného dozoru je povinný na požiadanie poskytnúť príslušnému orgánu štátu, ktorý je účastníkom dohody ADR, súčinnosť pri objasňovaní porušenia povinností vyplývajúcich z dohody ADR, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky.

(5) Príslušník Policajného zboru môže zastaviť a odstaviť vozidlo na ceste a prerušiť alebo zakázať ďalšiu prepravu, ak zistí, že

a) vozidlo nie je schválené na uskutočňovanú prepravu, nemá osvedčenie o typovom schválení, nie je označené podľa zákona alebo

b) vodič nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, kópiu povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a z tretieho štátu, aj prepravné povolenie, osvedčenie vodiča, preukaz vodiča, kópiu koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie vozidla taxislužby.

(6) Ozbrojený príslušník finančnej správy môže zastaviť vozidlo na ceste a v spolupráci s Policajným zborom aj prerušiť alebo zakázať ďalšiu prepravu, ak zistí, že vodič nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, kópiu licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a z tretieho štátu, aj prepravné povolenie, osvedčenie vodiča, preukaz vodiča, kópiu koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie vozidla taxislužby.

(7) Príslušník Policajného zboru môže povoliť dokončenie prerušenej prepravy, ak náprava zistených nedostatkov nie je možná na mieste, ale až v technickej základni alebo v servise, a dokončenie prepravy po určenej trase bezprostredne neohrozuje bezpečnosť osádky vozidla, cestujúcich, nákladu ani bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak to nie je možné, prevádzkovateľ cestnej dopravy musí zabezpečiť náhradné vozidlo a prestup cestujúcich alebo prekládku nákladu, alebo náhradnú osádku vozidla.

(8) Ak príslušník Policajného zboru odstaví vozidlo na ceste alebo preruší a zakáže ďalšiu prepravu, bezodkladne o tom upovedomí prevádzkovateľa cestnej dopravy, aby mohol zabezpečiť náhradnú prepravu; do jeho príchodu sa o bezpečnosť odstaveného vozidla a jeho osádky a o náklad postará Policajný zbor na náklady prevádzkovateľa cestnej dopravy.

(9) Policajné orgány, colné orgány, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, regionálne veterinárne a potravinové správy, ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady sú povinní v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov54a) zapisovať do registra prevádzkovateľov zistené závažné porušenia uvedené v zozname podľa osobitného predpisu.62a)

§ 48

Iné správne delikty

(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto

a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,

b) prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy alebo vymenovanému vedúcemu dopravy neumožňuje skutočne a sústavne riadiť dopravné činnosti podniku,

c) vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu,19)

d) neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní osobu, ktorú vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy do 15 dní,

e) neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja evidovaného v registri prevádzkovateľov,

f) neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby,

g) prevádzkuje cestnú dopravu bez plnenia podmienky finančnej spoľahlivosti,

h) zamestnáva vodičov v rozpore s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,

i) zamestnáva cudzinca z tretieho štátu, ktorý nemá osvedčenie vodiča a pracovné povolenie,

j) prevádzkuje autobusovú linku bez dopravnej licencie alebo po odňatí dopravnej licencie,

k) vykoná kabotážnu prepravu v rozpore s ustanovenými pravidlami alebo bez jazdného listu,

l) nevrátil dopravnému správnemu orgánu osvedčenie vodiča, ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané,

m) nemá v Slovenskej republike vo vlastných priestoroch alebo v prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku, neprevádzkuje nevyhnutnú technickú základňu a vozidlový park, nemá v týchto priestoroch originály dokladov o podnikaní v cestnej doprave, najmä povolenia a licencie, nemá v elektronickej alebo v listinnej forme zmluvy o preprave, dokumenty súvisiace s vozidlami, ktorými podnik disponuje, účtovné doklady, doklady o riadení zamestnancov, pracovné zmluvy, doklady v oblasti sociálneho zabezpečenia, doklady s údajmi o rozdelení úloh vodičom a vysielaní vodičov, doklady s údajmi o kabotáži a doklady s údajmi o čase jazdy a dobách odpočinku,

n) prevádzkuje cestnú dopravu vozidlami, ktoré nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,

o) nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare vo vnútroštátnej doprave podľa § 7 písm. i), ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje vnútroštátnu cestnú dopravu,

p) nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave podľa § 7 písm. j), ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje medzinárodnú cestnú dopravu,

q) nemá uzavretú zmluvu o prenájme vozidla v prípade, že používa prenajaté vozidlo,

r) nezabezpečil, aby sa v každom prenajatom vozidle podľa § 32 nachádzala zmluva o prenájme vozidla alebo jej osvedčená kópia alebo osvedčený výpis z nej,

s) nezabezpečil, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel,

t) prenechá výkon pravidelnej dopravy inému dopravcovi alebo prevedie autobusovú linku bez súhlasu správneho orgánu, alebo svojvoľne prestane vykonávať pravidelnú autobusovú linku, alebo zruší alebo opustí autobusovú linku bez súhlasu správneho orgánu,

u) nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, dopravná licencia, jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a z tretieho štátu, aj prepravné povolenie,

v) pokračuje v prevádzkovaní cestnej dopravy po smrti držiteľa povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy bez oznámenia dopravnému správnemu orgánu alebo napriek jeho zákazu,

w) prevádzkuje taxislužbu bez koncesie,

x) prevádzkuje taxislužbu v rozpore s koncesiou alebo poskytuje dopravné služby taxislužby vodičom, ktorý nemá preukaz vodiča, alebo nezamestnáva vodiča vozidla taxislužby v pracovnoprávnom vzťahu,

y) neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja uvedeného v koncesii,

z) nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,

aa) nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,

ab) prevádzkuje taxislužbu vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona alebo nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,

ac) neposkytol orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva46g) do 30 kalendárnych dní od vyžiadania údaje podľa § 29 ods. 1 písm. j),

ad) pokračuje v prevádzkovaní taxislužby po smrti držiteľa koncesie bez oznámenia dopravnému správnemu orgánu alebo napriek jeho zákazu,

ae) sprostredkoval služby prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom bez povolenia na prevádzkovanie dispečingu,

af) sprostredkoval prepravu v oblasti taxislužby osobami, ktoré nie sú držiteľmi koncesie,

ag) sprostredkoval prepravu v oblasti taxislužby vozidlami, ktoré nie sú zapísané v koncesii,

ah) neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja uvedeného v povolení na prevádzkovanie dispečingu,

ai) neposkytol orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva46g) do 30 kalendárnych dní od vyžiadania údaje podľa § 29 ods. 2 písm. d),

aj) zabránil cestujúcemu objednať si taxislužbu alebo sťažil orgánu odborného dozoru výkon kontroly najmä zablokovaním jeho platobnej karty v digitálnej platforme,

ak) pokračuje v prevádzkovaní dispečingu po smrti držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu bez oznámenia dopravnému správnemu orgánu alebo napriek jeho zákazu,

al) nepredložil na požiadanie príslušnému dopravnému správnemu orgánu výročnú správu podľa § 36 ods. 1,

am) prevádzkuje cestnú dopravu, taxislužbu alebo dispečing v rozpore s týmto zákonom,

an) neorganizuje činnosť svojho vozidlového parku tak, aby zabezpečil návrat vozidiel do štátu usadenia podniku najmenej každých osem týždňov odvtedy, čo ho opustia,

ao) neoznámil dopravnému správnemu orgánu evidenčné čísla vozidiel, ktorými disponuje.

(2) Objednávateľ uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy, ktorý

a) nevedie účtovníctvo o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku oddelene od ostatného podnikového účtovníctva,

b) poskytol objednávateľovi neúplné alebo nepravdivé údaje o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku, o metóde ich výpočtu alebo o rozsahu plnenia záväzku počas platnosti zmluvy o službách s cieľom získať príspevok,

c) neposkytol objednávateľovi prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme alebo tieto údaje boli neúplné alebo nepravdivé.

(3) Objednávateľ uloží pokutu od 1 500 eur do 30 000 eur prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy, ktorý

a) použil príspevok na iný účel alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v zmluve o službách,

b) použil na plnenie záväzku vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávateľa, hoci to nebolo dohodnuté v zmluve o službách ani dodatočne povolené objednávateľom,

c) neplní povinnosti uložené rozhodnutím podľa § 21a ods. 1 písm. c); pokuta sa uloží za každý spoj samostatne.

(4) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur dopravcovi, ktorý

a) nezverejnil ustanoveným spôsobom prepravný poriadok alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok,

b) neposkytuje dopravné služby cestujúcim podľa dopravnej licencie alebo cestovného poriadku alebo porušuje prevádzkovú povinnosť, prepravnú povinnosť alebo tarifnú povinnosť,

c) predáva cestovné lístky a miestenky netransparentným spôsobom v rozpore s tarifou, najmä bez možnosti rezervácie a skoršej kúpy, diskrimináciou alebo uprednostňovaním niektorej skupiny cestujúcich alebo bez potvrdenia o zaplatení cestovného, príplatkov, zliav a iných úhrad, alebo bez stanovených náležitostí,

d) predáva cestovné lístky a miestenky na autobusovej linke drahšie, než je maximálne základné cestovné dohodnuté v zmluve o službách alebo povolené objednávateľom, alebo neoprávnene požaduje príplatky a iné úhrady,

e) počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých má podľa dopravnej licencie zastávku, zmluvu o úhrade za služby súvisiace s užívaním autobusovej stanice s vymedzením podmienok užívania, ak podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka boli zverejnené,

f) nemá prepravný poriadok alebo prepravný poriadok neobsahuje všetky náležitosti podľa § 4,

g) nezverejnil tarifu na svojom webovom sídle,

h) vydal cestovný lístok bez náležitostí podľa § 16 ods. 1 alebo náležitosti uvedené na cestovnom lístku nezodpovedajú skutočnosti,

i) prevádzkuje taxislužbu bez zverejnenia prepravného poriadku alebo bez zverejnenia sadzby základného cestovného vo vozidle taxislužby,

j) prevádzkuje taxislužbu za ceny, ktoré nie sú v súlade s tarifou.

(5) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 20 000 eur

a) dopravcovi, odosielateľovi, príjemcovi alebo inému účastníkovi prepravy nebezpečných vecí, ktorý porušil svoje povinnosti vyplývajúce z dohody ADR a tohto zákona,

b) odosielateľovi, zasielateľovi, dodávateľovi a subdodávateľovi, ak pri objednávaní dopravných služieb nerešpektuje povinnosti, ktoré vyplývajú pre prevádzkovateľov cestnej dopravy z osobitného predpisu.62b)

(6) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur poverenému zariadeniu, ak

a) neoznámi dopravnému správnemu orgánu údaje podľa § 37 ods. 8,

b) vykonáva školenie bezpečnostných poradcov a vodičov v rozpore s týmto zákonom alebo s dohodou ADR.

(7) Dopravný správny orgán uloží pokutu za konania podľa odseku 1 písm. b) až u), x) až ac), af) až aj), al) a am), odseku 2 písm. a) až d) a odsekov 3 až 6 od 5 000 eur do 50 000 eur, ak ide o opakované konanie, ku ktorému došlo do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty. Ak ani do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty za konanie podľa odseku 2 písm. e) nedôjde k splneniu povinnosti, pokuta podľa odseku 2 sa uloží opakovane až do splnenia povinnosti.

(8) Objednávateľ uloží pokutu prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy podľa odseku 4 písm. b) od 1 500 eur do 30 000 eur. Pokuta za neposkytnutie dopravnej služby cestujúcim podľa dopravnej licencie sa uloží za každý spoj samostatne.

(9) Za správne delikty podľa odseku 1 písm. a), v), w), ad), ae) a ak), ak ide o opakované konanie, ku ktorému došlo do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty, dopravný správny orgán uloží pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur a zákaz činnosti spočívajúci v zákaze prevádzkovania cestnej dopravy, taxislužby alebo dispečingu od šiestich mesiacov do piatich rokov.

(10) Ministerstvo uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur vyššiemu územnému celku za neplnenie povinnosti podľa § 43 písm. e) alebo § 20 ods. 4 alebo obci za neplnenie povinnosti podľa § 44 písm. i) alebo § 20 ods. 4. Ak ani do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty nedôjde k splneniu povinnosti, pokuta sa uloží opakovane až do splnenia povinnosti.

(11) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur

a) vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi autobusovej stanice, ktorý za rovnakých podmienok nesprístupní priestory a neposkytne služby všetkým dopravcom, ktorí podľa dopravnej licencie majú v nej zastávku, alebo nezverejní podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka, nezriadi a neudržuje označník a informačnú tabuľu na autobusovej stanici,

b) vlastníkovi alebo správcovi cesty, ktorý neumožní zriadenie zástavky, umiestnenie jej označníka, prístrešku pre cestujúcich, zariadenie automatizovaného výdaja cestovných lístkov alebo ich údržbu a opravy,

c) vlastníkovi autobusovej čakárne, prístrešku pre cestujúcich, zriaďovateľovi zastávky, ktorý ich neudržiava v prevádzkyschopnom stave a čisté a ktorý ich bezbariérovo neupraví pre cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

(12) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur poverenej organizácii za neplnenie povinností podľa § 37a ods. 1.

(13) Dopravný správny orgán pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť protiprávneho konania, najmä na jeho vplyv na pravidelnosť a spoľahlivosť cestnej dopravy, na následky na zdravie, majetok a životné prostredie a na dĺžku trvania protiprávneho stavu.